Varför biogas?

Lyssna

Biogas som energiform är på frammarsch i hela världen. Biogas är en del av lösningen för att tillgodose världens energibehov, förbättra försörjningstryggheten, minska klimatpåverkan och skapa regional utveckling och arbetstillfällen.

Oavsett hur den befintliga energiproduktionen och landets ekonomi ser ut så ses biogasen som ett sätt att effektivisera och ta tillvara energi ur befintliga energiflöden samtidigt som man på många ställen löser ett avfallsproblem.

I Sverige produceras biogas främst från rötning av avloppsslam, utvinning av deponigas samt samrötning. Den stora potentialen bedöms dock komma från energigröda, gödsel och industriella avfallsströmmar. I de 4 nordligaste länen produceras mer biogas per person än i södra Sverige, men vi är sämre på att använda den. Vi facklar (eldar upp utan att använda energin) biogas som motsvarar 4,3 miljoner liter bensin. Läs mer på www.biogasnorr.se.

Positiva klimatinsatser

Att köra sitt fordon på biogas istället för på ändliga drivmedel som bensin eller diesel är en klimatnytta på flera plan. Den koldioxid som bildas när gasen förbränns bidrar inte till växthuseffekten då kolet redan finns i omlopp i naturen ovan jordskorpan. Biogas kan per energienhet minska koldioxidutsläppen med cirka 80 procent jämfört med fossila drivmedel. När biogasen utvinns av gödsel minskar metanläckaget från gödselstackar och leder till en ytterligare minskning av växthusgaser, ända upp till 180 procent.

En levande landsbygd

Att bygga en biogasanläggning är att gynna det lokala lantbruket. Detta då substratet till biogasanläggningen planeras komma från gödsel och energigröda som levereras från lantbrukare runt om i regionen.
Den ekonomiska föreningen Klara Gas som bildats av lantbrukare i Vännäs-området är de som kommer att stå för leverans av substrat till den planerade anläggningen. Lantbruket i Umeå-regionen kan på så sätt få ytterligare ett ben att stå på i sin verksamhet.

Förbättrad luftkvalitet

I centrala Umeå har mätningar visat att miljökvalitetsnormen för kväveoxid överskrids. Den största källan till detta är fordonstrafiken. Genom att använda biogas som drivmedel i fordon minskar utsläppen av skadliga partiklar samt kväveoxid, kolmonoxid och svavelföreningar som de fossila bränslena avger vid förbränning.

Långsiktigt hållbar utveckling

Biogas är en förnybar energikälla och vid byggandet av en biogasanläggning kring Vännäs kan produktion ske i nära anslutning till användning och därmed minska långa transporter och gynna det lokala näringslivet.

Genom att röta gödseln ökar näringsvärdet, ogräsinnehållet minskar, lukten reduceras och spridningen går lättare. Detta ger lantbrukaren möjlighet att använda både mindre mängder konstgödning och besprutningsmedel.