Tillsyn och kontroll

Lyssna

I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Genom sin tillsyn ska överförmyndaren motverka rättsförluster för de svagaste i samhället: underåriga, barn under 18 år samt de som på grund av sjukdom eller annan anledning har en god man eller förvaltare förordnad för sig.

Tillsyn och kontroll

Syftet med tillsyn och kontroll är att förhindra att omyndiga barn eller myndiga personer som inte själv kan tillvarata sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Överförmyndaren ser till att den enskildes tillgångar används till hans eller hennes nytta och att övriga tillgångar är tryggt placerade.

Tillsynen tillhör kommunens obligatoriska uppgifter och sker enligt föräldrabalkens regler.