Så styrs Vännäs kommun

Lyssna

Vännäs kommun är en av Sveriges 290 kommuner och ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns i kommunen. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunen är på många sätt uppbyggd som riksdag och regering. Här kan du läsa mer om hur en kommun fungerar.

Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att vi som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför uppdragen. Politikerna i kommunen kallas även förtroendevalda.

Politiska ledningen

Den politiska ledningen i Vännäs kommun utgörs av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Vännäs kommun har fyra nämnder; barn- & utbildningsnämnden, vård- & omsorgsnämndenplan- & miljönämnden samt Liljaskolans styrelse. Kommunstyrelsen och nämnderna styr över kommunens förvaltningar; barn- & utbildningsförvaltningen, vård- & omsorgsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunledningskontoret samt Liljaskolan. I förvaltningarna arbetar tjänstemän.

Högsta beslutande organ är kommunfullmäktige som bland annat beslutar om budget, taxor och avgifter samt vilken skatt kommunmedborgarna ska betala till kommunen.

Kommunernas organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för alla kommuner och landsting. Kommunerna styrs också av speciallagar som t.ex. socialtjänstlagen, skollagen, miljöbalken och plan- och bygglagen.

Kommunfullmäktige

Kommunens styrs av kommunfullmäktige, som kan liknas vid riksdagen. I Vännäs består kommunfullmäktige av 35 folkvalda politiker, som kallas ledamöter. Dessa väljs vid allmänna val vart fjärde år. Platserna i fullmäktige, samma som mandaten, fördelas mellan de politiska partierna enligt resultatet i kommunvalet.

Kommunfullmäktige väljer en kommunstyrelse som bereder ärenden till fullmäktige. Kommunfullmäktige bestämmer även vilka nämnder som ska finnas och utser de som ska sitta i nämnderna.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, som kan liknas vid kommunens regering, består av elva ledamöter. Skillnaden mot regeringen är att kommunstyrelsen består av ledamöter från både majoriteten och oppositionen (minoriteten). Kommunstyrelsens uppdrag är att verkställa fullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen svarar bland annat för ekonomi, planering, tekniska driftsfrågor, bygg och anläggning, personalfrågor och turism.

 

Kontaktperson: Susanna Siljetun