Äldre, äldreomsorg

Lyssna

Äldreomsorgsavdelningen svarar för kommunens insatser för äldre enligt till exempel socialtjänstlagen och lag om färdtjänst.

Lämna synpunkter

Inom äldreomsorgen i Vännäs ser vi synpunkter som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet. Läs mer om hur du lämnar dina synpunkter på vannas.se/synpunkterlss (länk, öppnas i samma flik).

Biståndshandläggargruppen

Om du har omfattande behov som medför svårigheter i vardagslivet kan du vara berättigad till insatser enligt SoL, socialtjänstlagen eller insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. För att få veta om du har rätt till insatser görs en biståndsbedömning.

Här kan du se hur ansvaret för biståndsbedömning är fördelat.

Vid övriga frågor om verksamheten kan du vända dig till ansvarig områdeschef enligt Kontakter ÄO.

Tillfällig stängning avRieckmüllergårdens matsal från och med 18 mars 2020 på grund av coronaviruset

För att minska risken för smittspridning och skydda de äldre, stänger Rieckmüllergårdens matsal från och med 18 mars.

Under stängningsperioden finns det möjlighet för dig att få din matlåda hemkörd.

Vill du beställa hemkörning av matlåda?
Kontakta köket på Vängården via telefon: 0935-142 96

Vid frågor kontakta:
Emma Karlsson
Kostchef
Tel: 0935-145 98, 070-674 26 17

Boka din portion

Önskar du äta på Rieck-Müllergården bokar du din portion hos köket i Vännäsby, 0935-142 96, Rieck-Müllergårdens kök, 0935-142 86, eller skicka e-post till Vängårdens kök.

 

Arbetssätt för bättre äldreomsorg

Äldreomsorgen i Vännäs arbetar enligt modellen ÄBIC. En nationell modell för Äldres Behov I Centrum. ÄBIC har tagits fram av Socialstyrelsen och är ett led i att förbättra äldreomsorgen och syftar till att äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte utifrån utbudet av existerande insatser. Tidigare fanns ingen enhetlig standard för att utreda behov av stöd och hjälp och det kunde vara svårt att avgöra vad brukarna verkligen hade behov av och vad de hade rätt till.

Modellen utgår från ett nationellt fackspråk, ICF, som används för att ge en helhetsbeskrivning av hur den äldre fungerar i sin livssituation. Tanken är att genom ÄBIC få en mer strukturerad dokumentation, höjd rättssäkerhet och likvärdig hantering av ansökan, utredning, planering och uppföljning i hela landet.

Här kan du läsa mer om det nya arbetssättet ÄBIC. (länk öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson: Ulrica Westerlund