Renhållningsordning

Lyssna

Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och de förordningar och föreskrifter som är meddelade med stöd av balken. I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som innehåller föreskrifter för avfallshanteringen lokalt i kommunen, samt en avfallsplan.

Lokala föreskrifter

I föreskrifterna kan du läsa vilka regler som gäller för hantering av avfall inom kommunen. Reglerna tar upp vem som ansvarar för vad, hur hushållsavfall ska förpackas och förvaras, vad som är ordinarie hämtningsintervall, vad som gäller för kompostering, slamhantering och mycket mer. Här finns också angivet när du kan ansöka om undantag från bestämmelserna.

De lokala föreskrifterna i Vännäs är antagna av kommunfullmäktige 2020-02-24 (Kf § 18). Föreskrifterna gäller från och med 2020-03-01.

Bilagor:

 

Avfallsplan

Umeå, Bjurholm, Vindeln, Vännäs, Nordmaling och Robertsfors kommuner har på uppdrag av Umeåregionrådet tagit fram en gemensam avfallsplan, ”Resurshushållning för ett cirkulärt samhälle”. Arbetet har skett i en bred projektorganisation med en regional projektgrupp. Samråd har skett med olika aktörer vid bland annat workshops. Avfallsplanen är beslutad av respektive kommuns kommunfullmäktige. Vännäs kommunfullmäktige tog beslut 2020-12-07, §117, och gäller från och med 2021-01-01.

Läs den gällande avfallsplanen i detalj (pdf, öppnas i nytt fönster):

 

Undantag från renhållningsföreskrifterna

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har tillsyn över hanteringen av avfall från hushåll och företag. Ansökningar om undantag från kommunens renhållningsföreskrifter prövas av plan- och miljönämnden.

Kontaktperson: Inger Olofsson