Renhållningsordning

Lyssna

Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och de förordningar och föreskrifter som är meddelade med stöd av balken. I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som innehåller föreskrifter för avfallshanteringen i kommunen samt en avfallsplan.

Förslag till nya lokala föreskrifter för Vännäs kommuns Renhållningsordning

Förslag till nya lokala föreskrifter för Vännäs kommuns Renhållningsordning enligt miljöbalken (1998:808) 15 kap.§ 41 t o m § 44.

Eventuella synpunkter skall lämnas skriftligen till: Vännäs kommun, Östra Järnvägsgatan 1, 911 81 VÄNNÄS märkt ”renhållningsordningen lokala föreskrifter”eller via mailadress soporochvatten[at]vannas.se senast den 12 december 2019.

Bilagor:


 

Gällande föreskrifter

De lokala föreskrifterna i Vännäs är antagna av kommunfullmäktige 2014-12-08, §120. Föreskrifterna gäller från och med 2015-01-01.

I föreskrifterna kan du läsa vilka regler som gäller för hantering av avfall inom kommunen. Reglerna tar upp vem som ansvarar för vad, hur hushållsavfall ska förpackas och förvaras, vad som är ordinarie hämtningsintervall, vad som gäller för kompostering, slamhantering och mycket mer. Här finns också angivet när du kan ansöka om undantag från bestämmelserna.

Läs föreskrifterna i detalj:
 

 

Avfallsplanen är framtagen av representanter från Vännäs, Nordmaling, Vindeln och Bjurholm och beslutad av kommunfullmäktige 2012-04-23 §38. Planen är en strategi för avfall, grundvatten och en giftfri miljö för en hållbar region. Målet med avfallsplanen är att de åtgärder som föreslås ska minska avfallets mängd och dess farlighet.

Läs avfallsplanen i detalj:

 

Undantag från renhållningsföreskrifterna

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har tillsyn över hanteringen av avfall från hushåll och företag. Ansökningar om undantag från kommunens renhållningsföreskrifter prövas av plan- och miljönämnden.

Kontaktperson: Inger Olofsson