Slamtömning av eget avlopp

Lyssna

Många avloppslösningar bygger på att avloppsvattnet går genom en slamavskiljare och därefter leds till en reningsanläggning med infiltration eller markbädd. Ett annat alternativ är att avloppsvatten och slam samlas upp i en sluten tank.

Gemensamt för de här lösningarna är att tömningen utförs av Vännäs kommun.

Vad kostar det att tömma slambrunnen/-tanken?

När kommer slambilen till mig?

Tömningsintervall

En slamavskiljare är normalt fylld med avloppsvatten upp till utloppet. På ytan flyter det slam som är lättare än vatten och på botten lägger sid det slam som är tyngre. Att mäta slammets storlek är svårt och därför ska brunnar tömmas minst 1 gång/år för permanentboende och minst vart tredje år för fritidshusboende.

Önskas längre tömningsintervall eller eget omhändertagande av slam, måste du söka dispens hos Plan- och miljönämnden. En handläggningsavgift kan tas ut av kommunen vid dispensansökan.

OBS! Om du har beställt spolning av brunnen är det viktigt att du kontaktar oss om detta så att inte brunnen blir tömd även enligt ordinarie tömningslista. Det är ditt ansvar att kontakta oss och meddela oss att ni inte behöver ha tömt en gång till det året.

Tömningstekniker

Det finns två sätt att tömma en slamavskiljare, med heltömning eller avvattning av slammet. Vid heltömning töms hela brunnen på allt sitt innehåll och transporteras sedan till reningsverket. Cirka 98 procent av det som sugs upp är vatten, endast ett par procent är torrt slam.

Slamavskiljare upp till 4 m3 med anslutet WC töms med avvattnande teknik. Det är en miljöförbättrande åtgärd som leder till att det transporteras mindre avloppsvatten i tankbil längs våra vägar. Skillnaden vid avvattnande teknik är att det kommer att finnas kvar avloppsvatten i er trekammarbrunn även efter genomförd tömning av slam.

Du behöver inte vidta några åtgärder eller finnas tillgänglig vid tömningstillfället. Arbetet utförs av vår entreprenör Allmiljö AB.

Avvattningsteknik, hur fungerar det?

Vid avvattning sugs först hela brunnens innehåll in i slambilen, vilken fungerar som ett mindre kommunalt reningsverk. Där tillsätts ett bindemedel som gör att slammet tjocknar så att det enkelt går att skilja på vatten och slam.

Avloppsvattnet spolas sedan tillbaka till samma brunn. Den stora fördelen med denna teknik är att bakterierna som är gynnsamma för brunnen stannar kvar och genom att behålla dessa kommer brunnens aktivitet igång direkt efter tömning.

Vi avvattnar brunnar upp till 4 m3, dock inte av märket FANN och BAGA som måste heltömmas. Om du inte vill att din avloppsanläggning ska avvattnas utan heltömmas måste du meddela detta till Renhållningsavdelningen senast den 28 februari varje år. Då kommer även en miljöavgift på 412 kronor att tillkomma på kostnaden för tömningen.

Om du vill ändra tömningsmetod, kontakta Renhållningsavdelningen, 0935-14 000 (växeln) eller via e-post senast den 28 februari det året ändringen ska börja gälla.

Latrin

Hämtning av latrin kan erhållas efter särskild överenskommelse och fastställd taxa. För latrin som avlämnas till kommunalt omhändertagande får endast godkända behållare av engångstyp användas. Behållare ska vid avlämning vara väl försluten och placeras på överenskommen plats.

Kontaktperson: Inger Olofsson