Bygga nytt, ändra eller riva

Lyssna

I de flesta fall behöver du bygglov eller godkänd anmälan när du ska bygga till, bygga nytt eller utföra rivnings- eller markarbete.

Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier:

  • åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov,
  • åtgärder som kräver anmälan och
  • åtgärder som varken kräver lov eller anmälan. Läs mer i menyn till vänster.
     

Bygglov
Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar. Bygglov krävs även för vissa andra anläggningar än byggnader. Inom detaljplanelagt område krävs också bygglov för skyltar och ljusanordningar.
 
Bygglovsbefriade åtgärder
Vissa åtgärder som normalt kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus och för ekonomibyggnader. Vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus kräver anmälan.
 
Tidsbegränsat bygglov
Byggnadsnämnden får besluta om tidsbegränsat bygglov för åtgärder som är avsedda att pågå under en begränsad tid.
 
Rivningslov
För att riva byggnader eller delar av byggnader kan det krävas rivningslov. Istället för rivningslov krävs det ibland en anmälan till byggnadsnämnden. För vissa byggnader krävs varken rivningslov eller anmälan.
 
Marklov
Schaktningar eller fyllningar kan kräva marklov. Marklov kan även krävas för trädfällning och skogsplantering inom detaljplanelagt område.
 
Anmälan
En åtgärd som inte behöver lov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder är ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning och installation av eller ändring av tekniska installationer i byggnader.
 
Förhandsbesked
Ett förhandsbesked kan sökas för att få besked om en åtgärd kan tillåtas på en viss plats. Lantmäteriet brukar också kräva att kommunen har lämnat ett förhandsbesked innan en småhustomt avstyckas.

I boverkets broschyr Får jag bygga kan du fördjupa dig mer om dessa åtgärder

Ansökningsblanketter hittar du i vår blankettbank.

Hur lång tid tar det?
Det viktigaste för att ett ärende ska kunna handläggas snabbt är att ansökan är komplett. Vad som krävs för varje ansökan kan du läsa mer om i menyn till vänster.

Fler faktorer som påverkar handläggningstiden är till exempel:

  • Om det finns en detaljplan över området.
  • Avviker den planerade åtgärden mot gällande detaljplan så måste berörda grannar höras innan beslut tas. Eventuellt måste ärendet då beslutas av byggnadsnämnden som har sammanträde ungefär varannan månad. (sammanträdestider Plan- och miljönämnden)
  • Ärendets svårighetsgrad.
  • Arbetsbelastningen på avdelningen.


Hantering av personuppgifter:
De personuppgifter som lämnas på ansökningsblanketter till Plan- och miljönämnden kommer att lämnas ut till Statistiska Centralbyrån för statistiska ändamål samt till ByggSverige för direkt marknadsföring.

Den som inte vill att sina personuppgifter behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring kan anmäla det till nedanstående adress:

Vännäs kommun
Plan- och miljönämnden
911 81 VÄNNÄS 
Alternativt: plan.miljonamnden[at]vannas.se

Kontaktperson: Carola Nordlöf