Kommunens planarbete

Lyssna

Revision av gällande översiktsplan

Under 2017 påbörjades en revision av gällande översiktsplan. Den uppdateras utifrån de förändringar som skett samt ev nya lagkrav på vad en översiktsplan ska innehålla.

Revisionen sker i flera steg:

  1. Samrådsremiss
  2. Utställning
  3. Fastställande

Förslaget till revidera översiktsplan har, under senvåren tidig sommar, varit ute på samrådsremiss med förslag till fördjupning av Vännäs och Vännäsby.

Nästa steg är att planen, efter korrigeringar utifrån samrådet, ska ställas ut för ytterligare synpunkter. Beslut om utställning kommer att ske på plan- och miljönämndens extrasammanträde i slutet av september.

Gällande översiktsplan

I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill främja en långsiktig god utveckling när det gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning i övrigt.

Byggande och andra förändringar i mark- och vattenanvändningen får konsekvenser för omgivningen lång tid framåt. Översiktsplaneringen är ett verktyg för att sätta enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv. Blir det en bra del i en bra helhet, också på lång sikt? Med översiktsplanen anges inriktningen för den långsiktiga utvecklingen mot bättre miljö, enklare vardagsliv för medborgarna och en attraktivare kommun. Med stöd av planen kan mer eller mindre oplanerade och oförutsedda förändringsanspråk styras i önskad riktning.

Kommunens översiktsplan vann laga kraft 2006-06-12.
 
Översiktsplan för Vännäs kommun

Karta, fördjupning Vännäs tätort (pdf, öppnas i ny flik)

Karta, fördjupning Vännäsby (pdf, öppnas i ny flik)

Tematiskt tillägg för vindkraft

Umeåregionens kommuner Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs har tillsammans tagit fram ett tematiskt tillägg för vindkraft till översiktsplanen. Vindkraftsplanen anger utbyggnadsområden och gemensamma riktlinjer för etablering av vindkraftsanläggningar.

Se broschyr om Vindkraft i Umeåregionen

Tematiskt tillägg för strandskydd

Umeåregionens kommuner Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs tillsammans tagit fram ett tematiskt tillägg, Strandskydd i Umeåregionen (LIS-plan), till översiktsplanen.

Strandsskydd i Umeåregionen (pdf)

Detaljplan och områdesbestämmelser

I kommunen regleras mark- och vattenområdens användning, bebyggelse och byggnadsverk med detaljplaner eller områdesbestämmelser.

I detaljplan och områdesbestämmelser vägs de allmänna intressena mot eventuella motstående enskilda intressen. I detaljplanen görs normalt också avvägningar mellan olika enskilda intressen. Någon ytterligare prövning av det som detaljplanen eller områdesbestämmelserna reglerar görs inte vid lovgivning. Detaljplan och områdesbestämmelser är bindande för efterföljande beslut enligt PBL.


 

Kontaktperson: Carola Nordlöf