Cykla och gå

Lyssna

Inom tätorterna Vännäs och Vännäsby finns drygt 15 km kommunala och drygt 5 km statliga gång- och cykel- vägar. Gång- och cykelväg finns även mellan Vännäs och Vännäsby.

Det finns inga uppgifter om antalet gående eller cyklister längs gång- och cykelvägnätet. Den största trafiken av oskyddade trafikanter bedöms vara i Vännäs och Vännäsbys centrum.

Centrumplanering och "gröna stråk"

2020 börjar Vännäs kommun att bygga "det gröna gång- och cykelstråket", en säkrare gång- och cykelväg som ska omges av mer grönska och planteringar för att skapa ett trevligare och säkrare centrum i Vännäs. Läs mer om projektet på www.vannas.se/centrum.

Hållbara korta resor (Ur Trafikstrategin för Vännäs kommun från 2016)

En ökning av andelen resor till fots och med cykel är en viktig del i att främja ett hållbart transportsystem. Ett trafiksystem utformat för gående och cyklisters behov inbjuder till vardagsmotion och främjar invånarnas hälsa. Framförallt bland resor inom och mellan tätorterna finns potential till en ökning av gående och cyklister.

Genom att välja att gå och cykla istället för att ta bilen lever människor ett aktivare och hälsosammare liv samtidigt som miljöpåverkan från trafiken minskar och kommunkärnan blir mer levande.

Cykelstråk ska ha en gen sträckning och god framkomlighet. Det ska vara enkelt att hitta rätt väg och det ska vara enkelt att förstå var man får eller inte får cykla. Då hastigheterna överstiger 30 km/h bör cykelbanor vara separerade från biltrafiken för att få god trafiksäkerhet.

Det ska finnas bra cykelparkeringar, dessa ska vara upplysta, säkra och ha tillräckligt med plats. Vid stora målpunkter ska de ha tak. Åtgärder som uppmuntrar till cykling har potential att öka cykeltrafiken i kommunen.

Mål

Andelen resor till fots och med cykel inom och mellan Vännäs och Vännäsby ska öka. Detta ska uppnås genom att:

  • Det kommunala cykelvägnätet ska utökas och förbättras.
  • Kommunen ska verka för ett utökat gång- och cykelvägnät längs statliga vägar.
  • Gång- och cykelvägar utformas för hög framkomlighet, tillgänglighet, trafiksäkerhet, trygghet och trivsel.
  • Ordna fler cykelparkeringar. Vid utvalda målpunkter ska de ha tak.
  • Drift och underhåll ska skötas så att gående och cyklister känner sig prioriterade året om.
  • Stimulera viljan att gå och cykla genom attitydpåverkan och information.

Kontaktperson: Christer Nygren