Boende - fastighetsägare

Lyssna

Bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska vara utformade och användas på ett sådant sätt att inte människors hälsa riskeras. Fukt och mögel, brister i ventilationssystem, felaktig inomhustemperatur, störande buller m.m. kan leda till dålig inomhusmiljö.

Även faktorer i den yttre miljön kan orsaka störningar i inomhusmiljön, t.ex. luftföroreningar och buller från trafik. Det är viktigt att komma ihåg att vid köp av eget hus eller bostadsrätt är det köparen som ansvar för att kontrollera att inga uppenbara fel finns på bostaden, exempelvis förhöjda radonvärden.

Egenkontroll

Fastighetsägaren ska ha ett fungerande egenkontrollprogram för verksamheten. Med det menas att fastighetsägaren på ett systematiskt sätt ska planera och kontrollera verksamheten i förebyggande syfte föra tt undvika hälsoproblem för de boende, skador på miljön och onödiga kostnader för fastighetsägaren.

Det ska finnas rutiner för hur an kontrollerar fastigheten regelbundet, fångar upp klagomål, meddelar berörda om hanteringen av problemet, ser till att nödvändiga åtgärder vidtas inom rimlig tid, och kontrollera att åtgärderna fungerar.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram allmänna råd om ventilation, fukt och mikroorganismer, buller, temperaturer och radon inomhus som finns på deras hemsida www.folkhalsomyndigheten.se

 

Kontaktperson: Pernilla Arvidsson