Bygglov

Lyssna

I tätorterna Vännäs och Vännäsby och inom byar som räknas till sammanhållen bebyggelse behövs bygglov för de flesta nybyggen. Tillbyggnader, ändrad användning och fasadändring kräver också bygglov.

Bygglov för byggnader
Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av byggnader än tillbyggnad. Bygglov krävs också om en byggnad tas i anspråk eller inreds för ett väsentligt annat ändamål. Vid ändring av en byggnad som innebär att det inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri krävs det oftast bygglov.

Ligger din fastighet inom ett område för värdefull miljö kan det krävas bygglov för att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på en byggnad eller för att på annat sätt ändra en byggnad så att dess yttre utseende påverkas avsevärt.
 
Bygglov för anläggningar, skyltar och ljusanordningar
Bygglov krävs för vissa andra anläggningar än byggnader. Inom detaljplan krävs det även bygglov för skyltar och ljusanordningar.
 
Bygglovsbefriade åtgärder
Vissa åtgärder som normalt kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus och för ekonomibyggnader. Vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna, så kallade Attefallshus, kräver anmälan.
 
Tidsbegränsat bygglov
Plan- och miljönämnden får besluta om tidsbegränsat bygglov för åtgärder som är avsedda att pågå under en begränsad tid.
 
Bygglov för ändamål av säsongskaraktär
En åtgärd som är av säsongskaraktär och som upprepas varje säsong under flera år i följd kan få ett bygglov för ändamål av säsongskaraktär.

Gällande detaljplan

Detaljplaner finns inom tätorterna Vännäs, Vännäsby och Tväråbäck. Äldre byggnadsplaner finns även i Ockelsjö, Snåltjärn och Österselet och i Harrselsfors har områdesbestämmelser tagits fram för att skydda kulturmiljön. Är du intresserad av att se hur detaljplanen för din fastighet ser ut är du välkommen att kontakta oss på miljö- och byggavdelningen.

Kontaktperson: Carola Nordlöf