Övriga bygglovsbefriade åtgärder

Lyssna

Vissa åtgärder som normalt kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus och för ekonomibyggnader om de uppfyller vissa villkor som exempelvis mått och placering.

Bygglovsbefriad skyddad uteplats
Det krävs normalt bygglov för murar och plank. Det krävs dock inte bygglov för att anordna en skyddad uteplats med mur eller plank vid en- och tvåbostadhus.

Bygglovsbefriat skärmtak
Det krävs normalt bygglov för skärmtak eftersom det antingen är en nybyggnad eller tillbyggnad. För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader krävs dock inte bygglov för att bygga ett eller flera skärmtak. Den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten utan bygglov får inte överskrida 15 m². Skärmtaket kan vara över en skyddad uteplats vid en bostad eller över en altan, balkong eller entré.

Bygglovsbefriad komplementbyggnad max 15 m², så kallad friggebod
Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av en- och tvåbostadhus uppföra en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar som har uppförts på tomten får inte vara större än 15 m².

Kontaktperson: Carola Nordlöf