Biståndsbedömning

Lyssna

Om du är äldre och/eller funktionshindrad och har omfattande behov som medför svårigheter i vardagslivet kan du vara berättigad till insatser enligt SoL, socialtjänstlagen eller insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. För att få veta om du har rätt till insatser görs en biståndsbedömning.

Har du frågor eller vill boka tid, kan du göra det på telefontiden enligt nedan. Du kan även lämna meddelanden till biståndshandläggarna via socialtjänstens reception 0935-143 11, måndag - fredag 10-12 och 13-15.

Handläggargruppen för biståndsbedömning

Vilken handläggare du ska kontakta beror på vilken dag i månaden du är född:

Personer födda dag 1-11
Susanne Henriksson
Telefontid: 09.00-09.45
Tel: 0935-145 57

Personer födda dag 12-20
Sara Sundling
Telefontid: mån-fre kl. 08.45–09.30
Tel: 0935-143 97

Personer födda dag: 21-24
Ingela Adbo
Telefontid: mån-fre kl. 08.45 och 09.30
Tel: 0935-142 66

Personer födda dag: 25-31
Viktoria Eker
Telefontid: 09.00-09.45
Tel: 0935-143 18

Biståndsfrågor enligt färdtjänst och riksfärdtjänstlagen

Britt Myrén
Telefontid: mån-tors 08.45-09.30
Tel: 0935-145 77

Biståndsfrågor främst enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Helena Lind
Tel: 0935-143 28

Ingela Adbo
Tel: Tel: 0935-142 66

Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen

Hjälp i hemmet

Hjälp i hemmet är ett behovsprövat bistånd som regleras av socialtjänstlagen. Hjälpen har som syfte att underlätta för dig som äldre och/eller funktionshindrad att kunna bo kvar i din invanda hemmiljö. Hjälpen ska utformas som ett komplement till din egen förmåga. Behöver du hjälp ska du kontakta kommunens biståndshandläggare som då gör ett hembesök och utreder behovet av hjälp i hemmet tillsammans med dig och ev. anhöriga. Den hjälp som beviljas uttrycks inte i ett bestämt antal timmar. I stället anges vilken typ av hjälp som beviljats. Hjälpen är avgiftsbelagd och regleras genom maxtaxan. Beslutet kan överklagas. Om du är missnöjd med hela eller delar av beslutet, kan du överklaga till Förvaltningsrätten.

Särskilt boende/korttidsboende

Om dina hjälpbehov är så stora att de inte kan tillgodoses genom hjälp i hemmet, har du möjlighet att ansöka om särskilt boende. Du har även möjlighet att ansöka om korttidsboende om du eller din partner behöver avlastning en period.

Dessa är behovsprövade bistånd som regleras socialtjänstlagen. Kontakta kommunens biståndshandläggare om du vill göra en ansökan.

Biståndsbedömning enligt LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagens bestämmelser om insatser för särskilt stöd och service riktar sig till personer:

 • med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • med mer betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 • med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

De särskilda insatserna enligt LSS är:

Rådgivning och annat personligt stöd såsom kurator, psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast, talpedagog m.m. Ansökan görs hos landstingets handikappförvaltning.

 • Personlig assistans. Ansökan om personlig assistans som understiger 20 timmar per vecka ansvarar kommunen för. Överstiger assistansbehovet 20 timmar görs ansökan till Försäkringskassan.
 • Ledsagarservice vid fritidsaktiviteter utanför hemmet.
 • Kontaktperson, en medmänniska för att minska social isolering.
 • Avlösarservice i hemmet, kan behövas som regelbunden insats men även för situationer som inte kan förutses.
 • Korttidsvistelse utanför hemmet, för att ge den enskilde möjligheten att få rekreation och miljöombyte och möjlighet för de anhöriga att få avlösning. Insatsen kan ges i korttidsboende eller i en annan familj.
 • Korttidstillsyn för skolungdom över tolv år, för ungdomar som är i behov av tillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven.
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar. Denna insats vänder sig till barn och ungdomar som inte kan bo med sina föräldrar.
 • Boende med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna, vanligaste formerna är servicebostad och gruppbostad.
 • Daglig verksamhet är för personer som är i yrkesverksam ålder och som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Daglig verksamhet kan endast beviljas de som tidigare tillhörde tidigare omsorgslag, utvecklingsstörda, personer med autism och personer som förvärvat hjärnskada i vuxen ålder.

Kontaktperson: Susanne Henriksson