Projekt och samarbeten

Lyssna

Stödstruktur för socialt företagande

Stödstrukturen för socialt företagande syftar till att underlätta kontakter och stimulera samt ge stöd till personer, företag eller organisationer som vill starta Sociala företag i Umeå och Vännäs kommun. Genom projektet ska också medvetenheten om socialt företagande och antalet sociala företag öka i regionen. Vi har under stödstrukturens arbete även initierat och startat processarbetet tillsammans med Upphandlingsbyrån vid Umeå kommun för att komma igång med upphandlingar innehållande social hänsyn. Detsamma gäller även för Vännäs kommun.

Stödstrukturen är en tydlig viljeinriktning och samverkan mellan Umeå och Vännäs kommun, Samordningsförbundet Umeå och Vännäs samt Arbetsförmedlingen.

Vi samarbetar med alla aktörer i kommunerna,  som ser potentialen i socialt företagande som ett hållbart entreprenörskap,  i syfte att uppnå sociala och samhällsnyttiga mål. Vår avsikt och sätt att arbeta strävar mot en implementering av Stödstrukturen i en framtida permanent verksamhet i ny eller befintlig passande form.

Projektet pågår till och med december 2016 och ansvarig projektledare är Caroline Nyström, caroline.nystrom@umea.se, 070-600 13 96.
 Avsikten är att tillsammans med andra intressenter/aktörer ha implementerat ett funktionsnätverk/inkubatorlösning för samhällsentreprenörskap ( socialt företagande, arbetsintegrerande företag och sociala innovationer)  Q1 2017 för Umeå och Vännäs.

Är du intresserad gå gärna in och läs mer på www.socialtforetagande.eu 

Kontaktperson i Vännäs: Annika Jansson annika.jansson@vannas.se , 070-2117591

Samordningsförbundet Umeå-Vännäs

För att möta ett växande behov av samordnad rehabilitering har det skapats ett samordningsförbund mellan Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Umeå och Vännäs kommuner.

Syftet är bl.a. att uppnå en effektiv resursanvändning.

Målgruppen för denna satsning är i första hand personer mellan 18–64 år som bor i Umeå och Vännäs kommuner och som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden och är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Särskilt prioriterade är unga i åldern 18–30 år. Målet är att dessa individer ska förbättra eller helt återfå sin förmåga till förvärvsarbete och försörjning.

Genom att de olika huvudmännen lägger pengar i en gemensam kassa är tanken att man på ett bättre sätt ska kunna möta dessa individers behov av rehabilitering och samtidigt få en effektivare resursanvändning. Denna typ av finansiell samordning mellan flera huvudmän har möjliggjorts genom ny lagstiftning om Samordningsförbund.

www.samordningsforbund.se/umea-vannas 

Kontaktperson: Annika Jansson