Riva, rivningslov

Lyssna

Generellt gäller att rivningslov inte krävs för de byggnader som inte kräver bygglov, t.ex. friggebodar eller ekonomibyggnader. Undantaget är om kommunen har bestämt i detaljplan eller områdesbestämmelse att det krävs rivningslov även för dessa byggnader.

När krävs rivningslov?

Inom detaljplan behöver du rivningslov om du:
  • river en hel byggnad, även stommen
  • river en fullständig del av en byggnad, till exempel en veranda
  • flyttar en byggnad från en plats till en annan.

Hur går ansökan till?

När du ansöker om rivningslov ska en ifylld ansökningsblankett, samt en redovisning av vilken byggnad som rivs skickas in till plan- och miljönämnden.
Redovisning av vilken byggnad som rivs görs lämpligast med att man markerar byggnaden på en kartskiss, en planritning eller ett foto.

Innan rivningsarbetarna får påbörjas ska även en rivningsplan upprättas. Rivningsplanen ska redovisa vem som utför arbetet och hur man tar hand om rivningsmaterialet. Finns det risk för att rivningen innefattar farligt avfall ska detta inventeras och specificeras i rivningsplanen.

Skicka in din ansökan via post till:
Vännäs kommun
Plan- och miljönämnden
911 81 VÄNNÄS

Du kan även komma in och lämna din ansökan direkt till oss på medborgarhuset eller maila oss på plan.miljonamnden[at]vannas.se.

Byggherren/fastighetsägaren är oftast ytterst ansvarig för att avfallet sorteras vid rivning och renovering. I Vännäs kan du lämna ditt avfall på Starrbergets återvinningscentral. Här hittar du mer information om anläggningen och vägledning för källsortering.

Kontaktperson: Carola Nordlöf