Centrumplanering

Lyssna

2020 påbörjar kommunen arbetet med att bygga om i Vännäs centrum. Det är ett långsiktigt arbete med stort fokus på att de gång- och cykelstråk som länkar samman skolorna, butikerna och resecentrum ska bli mer trygga och trafiksäkra. Samtidigt är målet att skapa ett trevligare centrum för alla att stanna till och vistas i.

Startskottet går 2020 via det Boverksfinansierade projektet ”Grön skolväg med järnvägshistoria” där stråket från gång- och cykeltunneln under järnvägen fram till och med järnvägsparken vid Östra järnvägsgatan kommer att göras om. Det kommer att resultera i mycket mer grönska längs med stråket med plantering av blommor, buskar och träd. I det gröna planeras för öppna ytor för vila och aktivitet inklusive ett nytt torg.

Grön cykel- och gångväg, "Gröna stråket"

Vännäs kommun har fått bidrag från Boverket, för åren 2019-2021, för att projektet för att skapa en tryggare och trevligare skolväg för barn och ungdomar i centrala Vännäs. Bidraget är 450 000 kr och motsvarar 50 % av de beräknade kostnaderna. Medlen kan endast användas för att utveckla urbana miljöer till mer gröna och hälsosamma platser.

Läs mer om projektet här

Medborgardialoger och enkäten "Vad är ett tryggt och trevligt centrum för dig?"

Parallellt med projektet kring centrum sker planering för hur de tillskapade mötesplatserna, parkerna och torget ska kunna fyllas med aktiviteter för människor i olika åldrar. Där ser vi gärna inspel från kommunmedborgarna.

Under hösten 2019 genomförde vi en enkätundersökning för att få in information från invånarna i Vännäs kommun om förväntningar och vanor i centrum.

Ta del av resultatet
Här kan du ta del av resultat och analys från enkätundersökningen (länk, öppnas direkt i samma flik)

Tack till alla som deltog!

 

Kontaktperson: Carola Nordlöf