Centrumplanering

Lyssna

Vännäs Kommun arbetar med att ta fram en centrumplan som ska ligga till grund för hur centrum ska utvecklas. Planen ska vara ett verktyg för den fysiska planeringen för centrum. Den ska främja service och handel samt öka trivseln för medborgare, besökare och näringsidkare.

"Grön cykel- och gångväg"

Vännäs kommun har fått bidrag från Boverket, för åren 2019-2021, för att arbeta med ett projekt för att skapa en tryggare och trevligare skolväg för barn och ungdomar i centrala Vännäs. Bidraget är 450 000 kr och motsvarar 50 % av de beräknade kostnaderna. Medlen kan endast användas för att utveckla urbana miljöer till mer gröna och hälsosamma platser.

Området som omfattas av projektet ligger längs den gång- och cykelväg som löper under och längs med järnvägen från lokstallarna, genom viadukten och
ända fram till järnvägsparken.

De beviljade åtgärderna är:

  • en "grön" bullerreducerande skärm mot järnvägen (det vill säga bullerplank med växtlighet),
  • planteringar och mötesplatser längs med gång- och cykelvägen,
  • avskärmningar med växtlighet mot bilparkeringar,
  • upp-öppning och utveckling av den befintliga järnvägsparken samt
  • nya planteringar och buskage vid viadukten.

Åtgärderna väntas minska bullernivåerna från intilliggande järnväg, gynna biologisk mångfald, ge skugga, förbättra lokalklimatet samt bidra till estetiska värden. Projektet är en viktig del i den pågående centrumplaneringen där stort fokus ligger på just säkrare gång- och cykelstråk samt ett trevligare och grönare centrum att mötas och umgås i.

Under 2019 kommer landskapsarkitekter att rita på det gröna stråkets utformning och innehåll. I det uppdraget ingår även att skissa på en ny torgyta i anslutning till järnvägsparken.

Information om bidraget finns på Boverkets hemsida: https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/bidrag-som-inte-langre-gar-att-soka/stod-for-gronare-stader/

Medborgardialoger om centrum

Parallellt med projektet sker planering för hur de tillskapade mötesplatserna, parkerna och torget ska kunna fyllas med aktiviteter för människor i olika åldrar. Där ser vi gärna inspel från kommunmedborgarna.

I samband med SEE-veckan, 16-22 september 2019, kommer vi att finnas på plats i centrum, lördagen den 21 september kl. 11-14, för att berätta om hur
planerna fortskrider och få inspel på hur vi kan framgent kan fylla centrum
med liv och rörelse.

Enkätundersökning - Vad är ett tryggt och trevligt centrum för dig?

Kommer inom kort!

 

Centrumplan

Centrumplan för Vännäs kommun (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kartbilagor till centrumplan

Alternativ 1 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Alternativ 2 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Alternativ 3 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson: Malin Karlsson2