Kommunens krisorganisation

Lyssna

Vännäs kommuns krisledningsorganisation består av två nivåer som kan aktiveras när en situation kräver extra insatser och resurser för dess hantering, stab eller krisledningsorganisation.

Stab

En stab är ett hjälpmedel, ett stöd för beslutsfattaren. Den ska avlasta beslutsfattaren genom att bl.a. kunna följa händelseutvecklingen, leda verksamheten, inhämta underlag för beslut, omsätta besluten i arbetsuppgifter, delge organisationen och sköta praktiska göromål m.m. Staben kan också vara ett stöd för omgivningen, genom att den samlar och sprider information, och genom att dess medlemmar fungerar som experter. Staben ersätter inte nämnder och styrelsenrs beslutanderätt och ansvar utan fungerar som rådgivande för inriktningen och är en användbart hjälpmedel när en händelser inte kräver krisledningsnämnd men kan behöva hantras kommungemensamt.

Krisledningsnämnd

I Vännäs kommun är kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig beroende på den extraordinära händelsens art och omfattning.

I krisledningsnämndens uppgifter ingår bl.a. att:

 • tolka kommunens roll
 • representera kommunens politiska ledning
 • fatta de övergripande och långsiktiga inriktnings- och prioritetsbeslut som krävs
 • besluta om ekonomiska frågor som ligger utanför ordinarie budgetering
 • fatta beslut om eventuellt sänkt servicenivå inom olika delar av kommunens verksamhet med anledning av händelsen
 • ta ställning i frågor som påkallas av t.ex. grannkommuner eller länsstyrelsen.


Krisledningsgrupp

I en krissituation ansvarar Vännäs kommuns krisledningsgrupp för att leda verksamheten, att inrikta, samordna och prioritera insatser och resurser samt att, om krisledningsnämnden är aktiverad, understödja och bistå denna.
I krisledningsgruppens uppgifter ingår bl.a. att:

 • upprätta lägesbild samt en prognos för tänkbar händelseutveckling/konsekvensanalys
 • analysera insatsbehov och prioritera åtgärder (behovsanalys)
 • anskaffa nödvändiga resurser
 • ansvara för att alla beslut når berörda aktörer
 • samverka med berörda myndigheter, företag och organisationer
 • arbeta med uppföljning, återrapportering och dokumentation