Arbetsmiljö vid tömning

Lyssna

Slangdragning är ett mycket tungt arbetsmoment. Där slangdragning sker ska vägen vara fri från hinder i form av exempelvis staket, murar, stubbar, planteringar eller annan växtlighet. Chauffören drar inte slangen genom häckar, över staket etc.

Vid nybyggnation är det viktigt att planera rätt. Brunnen eller tanken som ska slamsugas bör inte placeras för långt från slambilens uppställningsplats. Avståndet ska vara så kort som möjligt, helst under 10 meter.

Brunnslocket

Undvik att plantera blommor och buskar runt brunnen eftersom dessa kan bli förstörda av den ryckande slangen. Växterna kan även skadas av brunnslocket när det dras åt sidan. Plocka bort eventuella blomkrukor och utsmyckningar som står på brunnslocket. Locket ska vara frilagt och inga saker ska stå på locket.

Brunnslocket:

  • får inte vara fastfruset eller fastrostat, lossa på fastrostade muttrar.
  • bör, av arbetsmiljöskäl, vara av lätt material som exempelvis plast, glasfiber eller plåt för att kunna öppnas av en person.
  • ska inte väga mer än 15 kg. Om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas kan en vikt på 35 kg accepteras. Men då måste finnas någon form av handtag på locket.
  • ska av säkerhetsskäl utrustas med en anordning som försvårar för barn att öppna locket. Låsmutter eller saxsprint rekommenderas. Detta är fastighetsägarens ansvar.
  • får inte vara övertäckt eller försedd med prydnader vid tömningstillfället. Röj bort eventuell växtlighet runt brunnen/tanken.

 

Lätta lock finns bland annat att köpa hos:

Även andra byggvaruaffärer och VVS-företag kan erbjuda lock som är godkända ur arbetsmiljösynpunkt.

Kontaktperson: Maria Lundberg