Avvikelser vid slamtömning

Lyssna

En avvikelse är en brist eller felaktighet i din avloppsanläggning som kan påverka reningsresultat och anläggningens funktion alternativt slamchaufförens arbetsmiljö.

Avvikelsen registreras av chauffören och meddelas till kunden via tömningskvittot samt till Renhållningsavdelningen. Plan- och miljönämnden är tillsynsmyndighet så även de blir meddelade i de fall en avloppsanläggning visar sig vara bristfällig.

Avvikelseorsaker - förklaringar

Heltömning p.g.a. teknisk orsak: Återfyll din avloppsanläggning med vatten.

Tungt lock: Behöver locket lyftas ska det inte väga mer än 15 kg och bör av säkerhetsskäl utrustas med anordning som försvårar för barn att öppna locket. En maxvikt på 35 kg kan accepteras om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas, men då måste det finnas ett handtag på locket.

Trasig insats i brunnen: Om avloppsanläggningens mellanvägg är trasig alternativt om T-rör saknas, ökar risken att slam sätter igen infiltrationen. Detta medför risk för stopp och översvämningar.

Ej tillgänglig brunn/tank: Runt om och på själva avloppsanläggningen ska eventuella blomkrukor, högt gräs, brännässlor, buskar etc. tas bort för att underlätta slamchaufförens arbete. Brunnslocket ska vara möjligt att öppna, det får exempelvis inte vara fastrostat. Inga prydnader ska finnas på brunnslocket. Vintertid ska det vara skottat och halkbekämpat till brunnen. Locket får inte vara fastfruset.

Slutna tankar ska vara försedda med fungerande klokoppling alternativt tillgänglig manlucka.

Hinder i vägen: Som fastighetsägare är du skyldig att se till att vägen fram till din avloppsanläggning är farbar. För att se vad som gäller för transportväg, se information via denna länk. Hinder i vägen kan till exempel vara ett staket, fordon eller annat som förhindrar fri passage.

Infiltration bristfällig: Infiltrationens funktion är att rena avloppsvatten. En bristfällig infiltration medför risk för stopp och översvämningar.

Extraslang: Slanglängden mäts från slambilen till avloppsanläggningens botten. 20 meter slang ingår i priset för slamtömning, allt utöver detta räknas som extraslang. För pris, se slamtaxan.

Kontaktperson: Maria Lundberg