Synpunkter och klagomål inom hälso- och sjukvård

Lyssna

För att förhindra misstag i vården måste hälso- och sjukvården arbeta aktivt med att förebygga vårdskador. För att göra vården säkrare och i det förebyggande arbetet är dina erfarenheter viktiga för oss. Därför uppmuntrar vi dig till att lämna in synpunkter och klagomål.

Vänd dig i första hand till den verksamhet där du fått vård

Kontakten kan tas direkt med hälso- och sjukvårdpersonalen, med verksamhetschefen eller den medicinskt ansvariga sjuksköterskan. Det är verksamheten som bäst kan förklara vad som har hänt och vad som ska göras för att det som hänt inte ska inträffa igen.

Du kan ta direkt kontakt eller lämna synpunkt via kommunens klagomålshantering. När du lämnar synpunkter eller klagomål på den kommunala hälso- och sjukvården ska du få ett svar inom fyra veckor.

Lämna in synpunter och klagomål via E-tjänst eller blankett


Patientnämnden kan hjälpa dig att föra fram ett klagomål

Läs mer här (länk till sida)

IVO utreder klagomål under vissa förutsättningar

Efter att du har kontaktat verksamheten eller patientnämnden och ändå inte är nöjd med det svar du fått, kan Inspektionen för vård och omsorg, IVO, under vissa förutsättningar utreda ditt klagomål. Du bör då lämna in klagomålet inom två år från det att händelsen inträffade.

IVO har från och med 1 januari 2018 bara skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. IVO ska även utreda klagomål som gäller tvångsvård eller isolering och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning.

Läs mer på IVOs webbplats (länk, öppnas i ny flik) eller ring deras upplysningstjänst på telefon 010-788 50 00.

Vårdskada

Hälso- och sjukvårdspersonal har skyldighet att bidra till hög patientsäkerhet och ska därför rapportera risker och avvikelser i verksamheten till vårdgivaren. Vid händelser som medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren göra en anmälan till IVO.

Kontaktperson: Anneli Johansson