LIS-plan

Lyssna

LIS-plan, tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

LIS-planen är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan, antagen 2013 och omfattar idag flera områden/avgränsningar, inom Holmbäck, Jämteböle, Östra Selet, Västra Selet, Vännfors, Vännänget och Pengsjö.

Syftet med en LIS-plan är att ge möjlighet till byggnation på mark som ligger inom strandskyddat område, dvs. inom 100 meter från strandlinjen.

Tillägg till befintlig LIS-plan - Samråd

Vännäs kommun har låtit upprätta en samrådshandling för utvidgning av områden för Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Denna samrådshandling är ett tillägg till befintligt LIS-plan som i sin tur är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan, avseende strandskydd.

Samrådshandling: Länk till samrådshandling
Samrådstiden löpte ut 2019-01-31. 

Efter att samråd har hållits sammanställs inkomna synpunkter tillsammans med kommunens förslag till revideringar i en samrådsredogörelse.  Planhandlingar revideras innan de ställs ut på granskning om det bedöms vara relevant. Samrådsredogörelsen ingår i granskningshandlingarna.

Information om kommande granskningstid läggs ut på denna sida när handlingarna är klara.

 

Kontaktperson: Carola Nordlöf