Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Lyssna

LIS-planen är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan, antagen 2013 och omfattar idag flera områden/avgränsningar, inom Holmbäck, Jämteböle, Östra Selet, Västra Selet, Vännfors, Vännänget och Pengsjö. Syftet med en LIS-plan är att ge möjlighet till byggnation på mark som ligger inom strandskyddat område, dvs. inom 100 meter från strandlinjen.

Tillägg av LIS-områden i Vännäs Kommun (under granskning)

Vännäs kommun har låtit upprätta en granskningshandling för tillägg av områden för Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Aktuellt tillägg är ett tillägg till kommunens tematiska tillägg till översiktsplanen (ÖP) avseende LIS (Strandskydd i Umeåregionen, 2013).

Områden som berörs är: Hjåggsjön, Marahälla, Mosjön, Norrmalm/Pengfors, Pengsjön, Stärkesmarkssjön samt Sunnanå/Brån.

Dokument


Granskningstiden är från och med 2019-06-28 till och med 2019-08-30.

Eventuella synpunkter ska framföras skriftligt senast 2019-08-30, tillsammans med namn samt kontaktuppgifter och sändas till:

Vännäs kommun
Plan och miljönämnden
911 81 Vännäs
Eller via e-post plan.miljonamnden@vannas.se

Tidigare tillägg och samrådshandling till befintlig LIS-plan

Samrådshandling: Länk till samrådshandling
Samrådstiden löpte ut 2019-01-31. 

 

Kontaktperson: Carola Nordlöf