Pågående detaljplaner

Lyssna

Här kan ni följa kommunens arbete med pågående detaljplaner. Sidan uppdateras med framtagna planhandlingar i den takt som de tas fram.

Detaljplan för fastigheten VÄNNÄS 52:1 m.fl., Centrumplan, i Vännäs tätort, Vännäs kommun, Västerbottens län

Detaljplanenens syfte är att skapa ett grönare centrum med fokus på trafiksäkra och tydliga stråk för oskyddade trafikanter. Planförslaget möjliggör även utveckling av de berörda privatägda fastigheterna.

Status: Planen är antagen

Ändring av detaljplan för fastigheten TEGEN 1

Syftet med planändringen är att möjliggöra även för publika verksamheter av ej störande karaktär, förutom befintlig planbestämmelse för handel.

Status: Samrådshandlingar är under framtagande.

Detaljplan för del av fastigheten HJORTEN 5

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsändamål genom utökad användning på en redan bebyggd fastighet

Status: Samrådshandlingar är under framtagande.

Ändring av detaljplan för fastigheten VÄNNÄS 35:1

Syftet med planändringen är att möjliggöra för en garagebyggnad inom kyrkofastigheten i anslutning till församlingsgården i Vännäsby. Avsikten är att ny byggnad ska harmoniera med omkringliggande bebyggelse och områdets höga kulturmiljövärden.

Status: Planen är antagen.

Detaljplan för fastigheten HJÅGGSJÖ 1:13

Syftet med planen är att ge förutsättningar för fritidshusbebyggelse med cirka10-15 tomter inom ett område vid sydöstra delen av Hjåggsjö.

Status: Samrådshandlingar är under framtagande.

Detaljplan för fastigheten ALDEBARAN 1 och 2

Planbesked har sökts för ny detaljplan för att skapa förutsättningar för uppförande av ett flerbostadshus med tillhörande gårdshus/förråd samt yta för parkeringsplatser.

Status: Beslut om planbesked finns.

Detaljplan för fastigheten ÖVERINGENJÖREN 4

Syftet med planen är att ge förutsättningar för nybyggnad av handelslokaler/bostäder. Även grusplanen, öster om fastigheten, (S:1) samt ÖVERINGENJÖREN 5 studeras inom planarbetet.

Status: Ett planprogram är upprättat, samrådshandlingar är under framtagande.

Kontaktperson: Carola Nordlöf