Samråd för ändring av detaljplan (Ädp) för del av fastighet Vännäs 35:1 i Vännäsby, Vännäs kommun

Lyssna

Plan- och miljönämnden har tagit fram samrådshandlingar för ändring av detaljplan för del av Vännäs 35:1 i Vännäsby. Syftet med planändringen är att möjliggöra för en garagebyggnad inom kyrkofastigheten i anslutning till församlingsgården i Vännäsby. Avsikten är att ny byggnad ska harmoniera med omkringliggande bebyggelse och områdets höga kulturmiljövärden.

Ändringen handläggs med standardförfarande (om möjligt begränsat) i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen (2010:900).

Samrådstiden är från och med 2019-06-17 till och med 2019-07-01. Under denna period finns handlingarna tillgängliga på:

  • Vännäs kommun, plan- och byggavdelningen
  • Vännäs kommuns hemsida, www.vannas.se (pågående detaljplaner)
  • Biblioteket i Vännäs och Vännäsby

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och inlämnas, tillsammans med namn, adress och telefonnummer senast torsdag den 27 juni 2019 till:

Vännäs kommun, Plan- och miljönämnden,
911 81 Vännäs eller via e-post:
plan.miljonamnden[at]vannas.se

Upplysningar:
Tore Forsberg, Samhällsbyggnadschef
0935-142 00
tore.forsberg[at]vannas.se