Luftmätare

Miljöövervakning/Luftkvalitet och MKN

Lyssna

Varje kommun är skyldig att kontrollera sin luftkvalitet i relation till de svenska miljökvalitetsnormerna (MKN) och utvärderingströsklarna för utomhusluft.

Luftföroreningar påverkar människor och miljön negativt i många avseenden. Människors hälsa påverkas negativt av luftföroreningar genom ökad sjuklighet (luftvägssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, cancersjukdomar) och dödlighet. De leder exempelvis till skador på växter, försurning och övergödning. De påskyndar nedbrytningen av metaller, kalksten, gummi och plaster, samt skadar eller smutsar ner kulturhistoriskt värdefulla byggnader, statyer och fornlämningar. Luftföroreningar medför därför stora kostnader för samhället. Luftvårdsarbete på alla nivåer i samhället är nödvändigt för att minska påverkan på miljö och hälsa av luftföroreningar och därigenom uppnå de miljökvalitetsmål som fastställts av regering och riksdag.(Naturvårdsverket, Handbok 2014:1, Luftguiden)

Resultatet av kommunens luftkvalitetskontroll ska årligen rapporteras in till Naturvårdsverket.

Utifrån rapportens beräkningar, bedömningar och jämförelser görs den sammanfattande bedömningen att miljökvalitetsnormerna och utvärderingströsklarna inte överskrids i Vännäs kommun. Det bedöms därför inte finnas behov av kontinuerliga mätningar.

Mer information finns i rapporten: Inledande kartläggning av luftkvalitet, Vännäs kommun (PDF, öppnas i ny flik)

Luftmätning 2012/2013

År 2012/2013 genomförde institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet tillsammans med IVL svenska miljöinstitutet, SMHI och Vännäs kommun en forskningsstudie om luftkvalitet. Syftet var att undersöka hur partiklar från vedeldning kan skapa luftföroreningar och påverka hälsan hos människor.

Under undersökningsperioden sattes luftmätare upp på Snickargårdens förskola i Vännäsby samt på Tjärngatan 17 i Vännäs.

  • Mätaren i Vännäsby satt uppe i 12 månader. Personal från miljö- och hälsoskyddsavdelningen bytte filter en gång i veckan.
  • I Vännäs satt mätaren uppe i sex månader. Även här bytte personal från miljö- och hälsoskyddsavdelningen filter en gång i veckan.

 

Luftmätare i Vännäsby

Resultatet från mätningar finns att läsa i följande rapport från SMHI och Umeå universitet :
Läs rapporten här (länk till rapporten öppnas i ny flik)