Underrättelse om förnyad granskning för ändring av detaljplan (Ädp) för del av fastighet Vännäs 35:1 i Vännäsby, Vännäs Kommun

Lyssna

Plan- och miljönämnden har tagit fram reviderade gransknings-handlingar för ändring av detaljplan för del av Vännäs 35:1 i Vännäsby.

Ändring av detaljplan (Ädp) för del av Vännäs 35:1 i Vännäsby var ute på granskning under perioden 2019-09-27 till 2019-10-11. En förnyad granskning sker nu med anledning av att den tillåtna byggnadsarean i planen ändras från totalt 650 m2 till 770 m2. I övrigt har endast mindre revideringar skett i handlingen sedan förra granskningen.

Syftet med planändringen är att möjliggöra för en garagebyggnad inom kyrkofastigheten i anslutning till församlingsgården i Vännäsby. Avsikten är att ny byggnad ska harmoniera med omkringliggande bebyggelse och områdets höga kulturmiljövärden.

Ändring av detaljplanen bedöms inte avvika från kommunens översiktsplan. Ändringen handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen (2010:900).

Granskningstiden är från och med 2020-01-27 till och med 2020-02-10. Under denna period finns handlingarna tillgängliga på vannas.se/detaljplanerutstallda men även på:

  • Vännäs kommun, plan- och byggavdelningen
  • Biblioteket i Vännäs och Vännäsby

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av planändring.

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och inlämnas, tillsammans med namn, adress och telefonnummer senast måndag den 10 februari 2020 till:

Vännäs kommun, Plan- och miljönämnden,
911 81 Vännäs eller via e-post:
plan.miljonamnden[at]vannas.se


Upplysningar:
Carola Nordlöf, Samhällsplanerare
0935-14213