Verksamheten granskas

Revision, granskning

Lyssna

Kommunallagen föreskriver att fullmäktige - våra folkvalda - i vanlig demokratisk ordning väljer en kommunrevision om minst fem Kommunrevisorer samt utser minst en Lekmannarevisor och en ersättare för granskning av de kommunala bolagen.

Det demokratiska ögat

Kommunrevisorerna arbetar - faktiskt ytterst för din räkning - lite i bakgrunden av den kommunala verksamheten och har därmed blivit något av kommunkoncernens doldisar. Vilka är då revisorerna, vad gör de och varför kallas de ibland för "Det demokratiska ögat"?

Fullmäktige beslutar om vilka förtroendevalda som i nämnder och styrelser ska leda, förvalta och utveckla den kommunala verksamheten under en mandatperiod. Givetvis utifrån gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt av fullmäktige fastställda mål och ekonomiska ramar. I ”God revisionssed”  talas det om de förtroendevaldas revisionsansvar som är att verksamheten ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt med god ekonomisk hushållning och tillfredställande internkontroll samt med rättvisande räkenskaper.

Revisorernas uppdrag från fullmäktige är sedan att årligen kritiskt granska de förtroendevalda i samtliga nämnder, styrelser och i de kommunala bolagen utifrån deras revisionsansvar. Granskningsresultaten med revisorernas kritiska bedömning – positiv som negativ - redovisas i rapporter med förslag till åtgärder och goda råd där brister uppdagats. Rapporterna presenteras i dialog med berörda förtroendevalda som stöd i deras strävan att driva den kommunala verksamheten på det sätt som det är tänkt och med gott resultat.

Kommunrevisionen ger i den årliga revisionsberättelsen en samlad gemensam bedömning av hur verksamheten genomförts utifrån gjorda granskningar samt en rekommendation till fullmäktige rörande deras årliga ställningstagande i frågan om ansvarsfrihet för de förtroendevalda.

Därmed blir revisorerna fullmäktiges eller väljarnas - det vill säga din - garant för att de förtroendevalda fullgör sina uppdrag inom lagar, givna förutsättningar och med kommuninvånarnas bästa för ögonen. Kommunrevisionen kallas därför ibland för "det demokratiska ögat".

Kontaktperson: Jan-Olof Bingebo