Avgifter för lov, anmälan m.m. enligt plan- och bygglagen

Lyssna

Plan- och byggavdelningen har olika timavgifter för olika typer av ärenden. Vissa ärenden kan ge tillkommande konsultkostnader.

Avgiftstabell

Tabell för avgiftsberäkning (PDF, öppnas i en ny flik)

Kostnaderna i tabellen beräknas på hur lång tid ett normalärende av just den typen tar räknat i handläggningstid, det vill säga inte total tid innan beslut.

  • Om ett ärende frångår normal handläggning och är väldigt förenklat kan avgiften reduceras.
  • Om ett ärende kräver annan handläggning, som inte ingår i ett standardärende av den typen, kan timavgifter tillkomma.

Om något av ovan sker kommer det att kommuniceras med sökande under ärendet.

Beslutstider finns inte med i tabellen då det ofta förekommer yttrandetider och andra ledtider.

Timtaxa 2021:

Timtaxa för bygglovärenden: 980 kr per timme
Timtaxa för planärenden: 1100 kr per timme


När din ansökan är inskickad till Plan- och miljönämnden kommer en avgift enligt gällande taxa för nedlagd handläggningstid tas ut, även om du väljer att återkalla ditt ärende.

Konsultkostnader

Ärenden som genererar konsultkostnader finns i tabellen som timdebitering + konsultkostnad. Konsultens kostnad beror på ärendets omfattning och kan inte beräknas generellt utan kommuniceras med sökande i varje enskilt ärende.