Stöd till föreningslivet

Lyssna

Här får du mer information om olika åtgärder som syftar till att minska den negativa påverkan på vårt föreningsliv under coronapandemin.

Förstärkt aktivitetsstöd

Vi utreder just nu hur vi bäst kan stödja föreningar vars aktiviteter blivit färre under vårterminen 2020.

Ambitionen är att LOK-stödet inte ska minska på grund av att det blivit färre aktiviteter i vår och att stödet ska ha en liknande nivå som det aktivitetsstöd som utgått för vårterminen 2019. Modell för detta är ännu ej klar utan utreds i dialog med RF-SISU Västerbotten.

Tills vidare ska idrottsföreningar registrera genomförda aktiviteter som vanligt, alltså registrera de deltagare som faktiskt var med. Vännäs kommun återkommer efter sommaren med ytterligare information kring kompensationen.

Möjlighet till anstånd med betalning av fakturor till kommunen

Föreningar kan få möjlighet till anstånd med betalning av fakturor som avser vatten, avlopp och tillsyn efter dialog med kommunen.

Dispens med årsmöteshandlingar för drift- och utvecklingsbidrag

För verksamhetsåret 2020 lämnas dispens på kravet på årsmöteshandlingar för drift- och utvecklingsbidrag.

Möjlighet att söka statliga medel

Statligt stöd till kultur- och idrottsföreningar finns nu att söka utifrån konsekvenser av covid-19. OBS! Sista ansökningsdag är 11 maj och 15 maj.

Stödpaket kultur, utställningar, föreläsningar och liknande evenemang

Sista ansökningsdag 11 maj 2020.

Här kan du söka bidrag ur regeringens stödpaket till kulturen. Den del av stödet som Kulturrådet fördelar gäller inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19.

Läs mer här: https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/stodpaket-kultur-utstallningar-forelasningar-och-liknande-evenemang/


Kompetensstöd till Idrottsföreningar

Sista ansökningsdag 15 maj 2020.

Syftet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

  • Resurserna ska i första hand kompensera för kostnader och förlorade intäkter som uppstått kring verksamhet och evenemang för barn- och ungdomar. Detta i enlighet med både idrottsrörelsens och statens syfte med idrottsanslaget.
  • I andra hand bör verksamhet som genomförs där en majoritet av överskottet är tänkt att nyttjas för barn- och ungdomsidrotten kompenseras.

Läs mer här:
https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/kompensationsstodtillidrottsforeningar/