Ändring av detaljplan för kvarteren FÄLLAN och ÅKERN m m inom VÄNNÄSBY INDUSTRIOMRÅDE Vännäsby, Vännäs kommun

Lyssna

Plan- och miljönämnden har tagit fram samrådshandlingar för ändring av detaljplan för kvarteren Fällan och Åkern m m inom Vännäsby industriområde, i Vännäs tätort, Vännäs kommun, Västerbottens län. Planändringens syfte är att möjliggöra bilbesiktning med tillhörande kontorslokaler och/eller liknande mindre störande industriverksamhet.

Samrådshandlingar

Planförslaget har upprättats med standardförfarande enligt plan- och bygglagen och samrådstiden är från och med 2020-11-03 till och med 2020-12-01. Under denna tid finns samrådshandlingarna tillgängliga på:

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och inlämnas, tillsammans med namn, adress och telefonnummer senast tisdagen den 1 december 2020 till:

Vännäs kommun
Plan- och miljönämnden
911 81 Vännäs eller via
E-post: plan.miljonamnden[at]vannas.se

För upplysningar kontakta;
Peter Malmbo, Samhällsplanerare
Tel: 0935-141 63
E-post: peter.malmbo[at]vannas.se

Välkomna med synpunkter och frågor!