Vatten- och avloppsplan (VA-plan) och dagvattenstrategi för Vännäs kommun

Lyssna

Det har under 2019 och 2020 arbetats fram ett förslag på en VA-plan och en tillhörande dagvattenstrategi för Vännäs kommun. En VA-plan omfattar VA-försörjningen i hela kommunen, både enskild och allmän VA-lösning.

En av åtgärderna i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är att kommunen ska ta fram VA-planer för att underlätta uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för vatten. Representanter från miljö-och byggavdelningen och infrastrukturavdelningen har tillsammans med kommunens VA-strateg tagit fram ett förslag på en VA-plan samt en tillhörande dagvattenstrategi.
 
Förslaget på VA-plan och dagvattenstrategi finns nu tillgänglig för allmänheten, både digitalt nedan och i pappersform på biblioteket i Vännäs och Vännäsby. Den har också skickats på remissrunda till berörda myndigheter, politiska förbund och föreningar.

Handlingarna består av VA-plan och dagvattenstrategi, samt förarbeten till dessa i form av en VA-översikt och en VA-policy.

Förslag till VA-plan och dagvattenstrategi

Anvisningar för yttrande

Synpunkter ska vara skriftliga och lämnas in, tillsammans med namn, adress, och telefonnummer senast måndag 15 februari 2021 till: Vännäs kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, Infrastrukturavdelningen, Hanna Åbrink, 911 81 Vännäs 
 
eller via e-post till: hanna.abrink[at]vannas.se.
 
Efter granskningstiden tar kommunen fram ett utlåtande som innehåller en sammanställning av de skriftliga synpunkter som har kommit in under granskningstiden samt en redovisning av kommunens förslag med anledning av synpunkterna.
 
Upplysningar:
Hanna Åbrink
VA-strateg
Tel: 076-108 16 32
E-post: hanna.abrink[at]vannas.se