Serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker

Lyssna

För att få tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker så måste du söka serveringstillstånd hos den kommun där serveringen kommer att äga rum. Med serveringstillstånd menas att servera spritdrycker, vin eller öl mot betalning till allmänheten eller till slutna sällskap. Servering av alkohol får endast ske i samband med servering av mat och endast i de lokaler som du angett i ansökan.

Serveringstillstånd kan sökas antingen för servering till slutna sällskap eller till allmänheten.

Alkohollagen är i grunden en social skyddslagstiftning som ska begränsa alkoholens skadeverkningar. Lagen ställer höga krav på att den som söker serveringstillstånd för att sälja alkohol är lämplig samt att lokalerna där serveringen bedrivs är lämpliga.

Ansökan via e-tjänst

Vi tar emot ansökan elektroniskt via e-tjänst. Där kan du även bifoga alla bilagor. Om du önskar skicka in en ansökan per post, kontakta Vännäs kommun. Till e-tjänsten (länk, öppnas i ny flik).

Handläggning och avgifter

Innan kommunen påbörjar handläggningen så ska hanläggningsavgiften vara betald. Kvitto på inbetald ansökningsavgift skickas som meddelande i Mina sidor efter inskickad ansökan.

Kommunens ambition är att handläggningstiden vid ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap och serveringstillstånd till allmänheten inte ska överstiga tre månader och vid ansökan om tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap inte ska överstiga fyra veckor.

Handläggningstiderna kan påverkas av följande:

  • Att alla efterfrågande handlingar inte är inskickade.
  • Vissa serveringstillstånd kräver beslut av kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott. Andra beslutas av kommunens handläggare. Kommunstyrelsen sammanträder 8 gånger per år och beslutet kan därför dröja.
  • De remissyttranden som krävs från bland andra polis, räddningstjänst, miljö- och hälsoskyddsavdelningen och vård- och omsorgsnämnden låter ibland vänta på sig.
  • Under sommaren kan det dröja längre tid innan ansökan kan behandlas.
  • Om du behöver göra kunskapsprov ska detta vara godkänt innan ansökan kan beviljas vilket gör att handläggningstiden kan bli förlängd.

Observera att du måste få ett godkännande av kommunen innan du har rätt att påbörja serveringen oavsett om ansökningen har lämnats in i tid.

Serveringstillstånd till allmänheten

Under förutsättning att alla efterfrågade handlingar har lämnats in så tar handläggningen för serveringstillstånd tre månader. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast tre (3) månader före det att arrangemanget äger rum eller verksamheten planerar att starta upp.

Mer information om servering till allmänheten hittar du här (länken öppnas i samma flik)

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

Under förutsättning att alla efterfrågade handlingar har lämnats in så tar handläggningen för tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap fyra veckor. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast fyra (4) veckor före arrangemanget äger rum.

Mer information om tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap hittar du här (länken öppnas i samma flik)

Kunskapsprov

Alkohollagen ställer krav på att företrädare för verksamheten ska ha genomfört och blivit godkänd på ett kunskapsprov. Det ges möjlighet att göra provet tre gånger. Efter tre misslyckade försök anses företrädaren inte ha de kunskaper som krävs enligt alkohollagen för att kunna beviljas ett serveringstillstånd.

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap är undantaget från kravet på att genomföra kunskapsprov.

Riktlinjer

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för handläggningen av serveringstillstånd.

Kontaktperson: Susanna Siljetun