Tillsyn

Lyssna

Kommunen och polisen ansvarar för tillsynen över att den som innehar serveringstillstånd följer alkohollagen. Innehavaren av tillståndet betalar en årlig tillsynsavgift, se flik handläggningsavgifter serveringstillstånd.

Tillsyn över de verksamheter som har serveringstillstånd sker på flera sätt:

Yttre tillsyn innebär en kontroll av att restaurangens alkoholservering sker i enlighet med det utfärdade tillståndet och att verksamheten uppfyller gällande lagstiftning. Vid tillsynsbesök kontrolleras bland annat hur verksamheten bedrivs gällande ordning och nykterhet, att servering inte sker till underåriga och/eller märkbart berusade personer, att lagad eller på annat sätt tillredd mat serveras och att serveringsansvarig person finns på plats. Det kontrolleras att personalen som arbetar finns med i personalliggare, att det inte finns annan alkohol än vad tillståndet medger och att alkoholen som säljs är lagligt inhandlad.

Inre tillsyn innebär att verksamheten och dess företrädares personliga och ekonomiska skötsamhet/lämplighet kontrolleras, genom bland annat kontroll av uppgifter hos Skatteverket, Kronofogden och Polismyndigheten.

Under de senaste två åren har kommunen upptäckt missförhållanden som lett till såväl varningar som återkallelser av tillstånd.

Även tillsyn över försäljning av folköl i livsmedelsbutiker och andra ställen där folköl säljs utförs av kommunen och polisen. Denna tillsyn är mindre omfattande. För den som har serveringstillstånd görs ingen separat tillsyn över folkölsförsäljning/servering.

Kontaktperson: Susanna Siljetun