Förtur och köregler

Lyssna

Placering till barnomsorg erbjuds i mån av plats genom den turordning som gäller vid fördelning av platser.

Köregler/Turordning

För att få stå i kommunens barnomsorgskö ska man ha för avsikt att flytta hit eller stadigvarande vistas i kommunen i minst två månader.

Observera att barnets plats i kön kan förändras och att turordningen inte garanterar ett visst val.

1. Barn i behov av särskilt stöd
2. Barnomsorg efter föräldraledighet
3. Syskon
4. Överflyttningskö
5. Ansökningsdatum
6. Barnets födelsedatum

1. Barn i behov av särskilt stöd

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling samt barn som av sociala skäl behöver stöd har alltid förtur. Plats ska erbjudas där barnets behov bäst kan tillgodoses.


2. Barnomsorg efter föräldraledighet

Förtur efter föräldraledighet (inklusive det nya syskonet) ges under förutsättning att det äldre barnet haft plats före föräldraledigheten, och familjen sagt upp den under föräldraledigheten. Denna förtur ger inga garantier för att syskonen får tillbaka platsen på samma enhet/avdelning som tidigare. Förutsättningen är att det finns lediga platser. Denna förtur gäller även om man flyttar inom kommunen under föräldraledigheten.
Om förälder valt att ha syskon hemma vid föräldraledighet och ångrar sig måste ny ansökan göras.

3. Syskon

Syskon ges förtur till samma enhet eller till den pedagogiska omsorg som äldre syskonet får eller redan är placerat i. Denna förtur ger dock inga garantier för att syskonen får plats på samma placeringsställe. Förutsättningen är att det finns platser inom samma enhet. Syskonförtur behålls, om så önskas, tills man får placering på samma enhet som syskon.


4. Överflyttningskö

De familjer som inte erbjudits placering utifrån sitt 1:a eller 2:a handsval men accepterar en annan plats har möjlighet att stå kvar i kön. Man har då förtur till lediga platser som uppkommer och erbjuds i första hand det önskade 1:a eller 2:a handsvalet.


5. Ansökningsdatum

När du ansöker om barnomsorg får barnet ett anmälningsdatum vilket aldrig kan vara tidigare än sex månader före önskat placeringsdatum.


6. Ålder på barnet

Om flera barn har samma anmälningsdatum går äldsta barnet först.

 

Kontaktperson: Emelie Johansson