Avgifter och regler

Lyssna

Taxan gäller för all förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inom kommunen såväl den kommunala som den som drivs i alternativ regi.

Riksdagen har ändrat i förordning 2001:160 vilket innebär att från och med 1 juli 2015 är inkomsttaket indexerat. Inkomsttaket från och med 1 januari 2019 är 47 490 kr.

Skolverket har fastställt nya avgiftsnivåer. Från och med januari 2020 är inkomsttaket 49 280 kr.

Barnomsorgsavgift

Avgift betalas från och med barnets placeringsdatum, vilket innebär att även inskolningsperioden debiteras fullt ut. Maxtaxan är inte kopplad till vistelsetid utan det är endast bruttoinkomsten som är avgörande för avgiftens storlek.

Inkomsttaket är från 1 januari 2019 47 490 kr. För ensamstående hälften av beloppen. Meddela oss din inkomst.

Barnomsorgsavgifter tas ut tolv månader per år.


Barn 1-5 år placerade i pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare m m) och förskola                                                                      

 • Barn nr 1: 3 % av inkomsten dock högst 1425 kr
 • Barn nr 2: 2 % av inkomsten dock högst 950 kr
 • Barn nr 3: 1 % av inkomsten dock högst 475 kr
 • Barn nr 4 och fler: ingen avgift

Yngsta barnet räknas som barn nr 1.

Allmän förskola för 3-5 åringar 15 tim/vecka

För 3-5 åringar minskas avgiften med 25 procent med anledning av rätten till Allmän förskola. Detta gäller från 1 augusti det år då barnet fyller 3 år.

3-5 åringar som endast deltar i allmän förskola 15 tim/vecka och inte under skolornas lov betalar ingen avgift. Förutsatt att detta meddelats till barnomsorgsplacerare i god tid.


Barn 6-13 år placerade i skolbarnomsorg (fritidshem)

 • Barn nr 1: 2 % av inkomsten dock högst  950 kr
 • Barn nr 2: 1 % av inkomsten dock högst  475 kr
 • Barn nr 3: 1 % av inkomsten dock högst  475 kr
 • Barn nr 4 och fler: ingen avgift

Yngsta barnet räknas som barn nr 1.

Avgift för skolbarn endast inskrivna under skollov

Skolbarn som beviljats lovplats debiteras med 100 kr per barn och närvarodag, max 1.000 kr för en månad.


Övergång till skolbarnsomsorgstaxan

Första augusti sker övergång till denna taxa för de barn som under året fyller 6 år.
 

Barn i behov av särskilt stöd

Barn 1-5 år i behov av särskilt stöd, efter särskilt beslut enligt ovanstående, erhåller en reducering med 1 % av inkomsten utifrån aktuell inkomstuppgift. Om platsen enbart disponeras upp till 15 tim/vecka eller 525 timmar per år (Skollagen 2 a kap 9§, 10§) utgår ingen avgift under den period som beslutet gäller.

Kommunfullmäktige beslutade 2001-06-25 att barn- och utbildningsnämnden från och med första januari 2002 ska tillämpa den av riksdagen beslutade maxtaxan.

Meddela oss din inkomst.

Avgiftsnivåer från 1 januari 2020


Barn 1-5 år placerade i pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare m m) och förskola                                                                      

 • Barn nr 1: 3 % av inkomsten dock högst 1478 kr
 • Barn nr 2: 2 % av inkomsten dock högst 986 kr
 • Barn nr 3: 1 % av inkomsten dock högst 493 kr
 • Barn nr 4 och fler: ingen avgift

Yngsta barnet räknas som barn nr 1.

Allmän förskola för 3-5 åringar 15 tim/vecka

För 3-5 åringar minskas avgiften med 25 procent med anledning av rätten till Allmän förskola. Detta gäller från 1 augusti det år då barnet fyller 3 år.

3-5 åringar som endast deltar i allmän förskola 15 tim/vecka och inte under skolornas lov betalar ingen avgift. Förutsatt att detta meddelats till barnomsorgsplacerare i god tid.


Barn 6-13 år placerade i skolbarnomsorg (fritidshem)

 • Barn nr 1: 2 % av inkomsten dock högst  986 kr
 • Barn nr 2: 1 % av inkomsten dock högst  493 kr
 • Barn nr 3: 1 % av inkomsten dock högst  493 kr
 • Barn nr 4 och fler: ingen avgift

Yngsta barnet räknas som barn nr 1.

Avgifter och regler som .pdf (öppnas i nytt fönster).

 

Kontaktperson: Kim Holmberg