Förhandsbesked för byggprojekt

Lyssna

En ansökan om Förhandsbesked innebär att plan- och miljönämnden gör en bedömning av en plats lämplighet för ett visst byggprojekt. Ett förhandsbesked kan sökas för att få besked om en åtgärd kan tillåtas på en viss plats. Lantmäteriet brukar också kräva att kommunen har lämnat ett förhandsbesked innan en småhustomt avstyckas.

När ansöker man om förhandsbesked?

Om det är osäkert om bygglov kommer att beviljas för en åtgärd kan man först söka förhandsbesked. Ett positivt förhandsbesked ger dig som byggherre ett löfte om att åtgärden (ex ansökan om bygglov för uppförande av bostadshus) kommer att beviljas på angiven plats, med de förutsättningar som angetts i ansökan och beslutet om förhandsbesked. 
 
En ansökan om förhandsbesked kräver inte lika många handlingar som en ansökan om bygglov och kan därför vara ett smidigt sätt att försäkra sig om att fastigheten som man önskar köpa kan bebyggas med det som man önskar uppföra. Vid köp av en obebyggd fastighet utan positivt förhandsbesked riskerar köparen att äga en fastighet som sedan inte får bebyggas. Lantmäteriet brukar även kräva ett positivt beslut om förhandsbesked innan de styckar av en tomt för ett nytt bostadshus. Inför en försäljning kan även säljaren ansöka om förhandsbesked, för att säkerställa att eventuella köpare kan bebygga marken eller inte.

Ansök via E-tjänst

Du kan ansöka om förhandsbesked digitalt via vår E-tjänst. Länk till E-tjänsten Ansökan om förhandsbesked (länken öppnas i en ny flik).

I ansökan anger du bland annat vad du planerar att bygga, hur du löser vatten, avlopp, infartsväg mm. En kartskiss över tomten (situationsplan) och placering av byggnader ska även bifogas ansökan (Här hittar du mer information om enskilt avlopp). Ett bra underlag underlättar och förkortar handläggningstiden.

Skicka in din ansökan via post till:
Vännäs kommun
Plan- och miljönämnden
911 81 VÄNNÄS

Du kan även komma in och lämna din ansökan direkt till oss på medborgarhuset eller maila oss på plan.miljonamnden[at]vannas.se.

Handläggning av ärendet

Miljö- och byggavdelningen bereder och beslutar i ärenden om förhandsbesked. I prövningen undersöks det bland annat om det finns några riksintressen på platsen, platsens lämplighet för sitt ändamål osv, avdelningen hämtar in ev. synpunkter från grannar, trafikverket, miljö- och hälsoskyddsavdelningen m.fl.

Om ett beslut om positivt förhandsbeskedet ges har du, från den dag förhandsbeskedet vunnit laga kraft, 2 år på dig att ansöka om bygglov. Efter 2 år löper förhandsbeskedet ut.

Kontaktperson: Carola Nordlöf