Tillkännagivande

Detaljplan för del av fastigheten Brån 24:1 m.fl

Ett förslag till detaljplan för del fastigheten Brån 24:1 samt del av samfälligheterna Brån S:4 och Sunnanå S:1, har upprättats av Tyréns AB. Detaljplanenens syfte är att möjliggöra för småhusbebyggelse i Brån i närheten av Vännäsby tätort, Vännäs kommun.

Organ
Plan- och miljönämnden
Tillkännagivet
2021-03-30
Ansvarig
Carola Nordlöf

Planförslaget har upprättats med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen och samrådstiden är från och med 2021-03-30
och till och med 2021-04-19. Under denna tid finns samrådshandlingarna tillgängliga på:

  • Vännäs kommun, plan- och byggavdelningen
  • Vännäs kommuns webbplats, vannas.se, på startsidan
  • Biblioteken i Vännäs och i Vännäsby

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och inlämnas tillsammans med namn, adress och
telefonnummer senast måndagen den 19 april 2021 till:

Vännäs kommun
Plan- och miljönämnden
911 81 Vännäs
eller via e-post: plan.miljonamnden@vannas.se

Upplysningar:
Samhällsplanerare
Carola Nordlöf
Tel: 0935-142 13