Anslag/Bevis

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 mars

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-03-24
Paragrafer
41-46
Datum då anslag sätts upp
2020-03-25
Datum då anslag tas ned
2020-04-15
Förvaringsplats för protokoll
Kommunstyrelseförvaltningens ledningskanslit
Sekreterare
Susanna Siljetun

Protokoll

Se alla samlade protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott