Anslag/Bevis

Kommunstyrelsen 22 juni

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2020-06-29
Paragrafer
§ § 74-89
Datum då anslag sätts upp
2020-06-29
Datum då anslag tas ned
2020-07-21
Förvaringsplats för protokoll
Kommunstyrelseförvaltningens ledningskansli
Sekreterare

Protokoll

Se alla samlade protokoll för kommunstyrelsen