Anslag/Bevis

Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 september

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-09-29
Paragrafer
§§ 117-124
Datum då anslag sätts upp
2020-10-02
Datum då anslag tas ned
2020-10-26
Förvaringsplats för protokoll
Kommunstyrelseförvaltningens ledningskansli
Sekreterare
Daniel Theander

Protokoll

Se alla samlade protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott