Anslag/Bevis

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-16

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2021-02-19
Paragrafer
15-18
Datum då anslag sätts upp
2021-02-19
Datum då anslag tas ned
2021-03-15
Förvaringsplats för protokoll
Kommunstyrelseförvaltningens ledningskansli
Sekreterare
Daniel Theander

Protokoll

Se alla samlade protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott