Anslag/Bevis

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2021-04-06
Paragrafer
42-48
Datum då anslag sätts upp
2021-04-08
Datum då anslag tas ned
2021-04-30
Förvaringsplats för protokoll
Kommunstyrelseförvaltningens ledningskansli
Sekreterare
Daniel Theander

Protokoll

Se alla samlade protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott