Om elevhälsan och elevhälsoteam

Som elev i någon av Vännäs skolor kan du vända dig till elevhälsan om du till exempel har funderingar kring din fysiska och psykiska hälsa, om du känner oro för din skolsituation eller om du har problem med kompisar, lärare eller familj.

Som vårdnadshavare kan du vända dig till elevhälsan om du har funderingar eller känner oro för ditt barn.

Elevhälsan består av flera olika professioner som samverkar för att skapa miljöer som är bra för elevernas lärande, utveckling och hälsa. För förskoleklass, grundskola och grundsärskola finns specialpedagoger, skolsköterska, skolläkare och kurator. Vid behov finns även psykolog att tillgå. Som elev eller förälder kan du vända dig direkt till skolsköterska eller skolkurator. Övrigt stöd från elevhälsan förmedlas via skolan.

Varje skola har ett lokalt elevhälsoteam som leds av rektor och som består av skolkurator, skolsköterska och specialpedagoger med flera. Elevhälsoteamens uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot målen i läroplanen.

Kommunen har även ett gemensamt elevhälsoteam med specialpedagoger med fördjupad kompetens, logoped samt psykolog. Det gemensamma elevhälsoteamet arbetar gentemot alla kommunens skolor och förskolor på uppdrag av rektorer inom förskola och skola. Teamet leds av elevhälsochef.

Akut sjukdom

Om du drabbas av akut sjukdom ska du inte söka elevhälsan utan istället kontakta hälsocentral eller akutmottagning.

Psykisk ohälsa

Om du är ung och mår psykiskt dåligt, eller om du är vårdnadhavare och är orolig för ditt barn/ungdom, kontakta gärna någon av våra skolsköterskor eller kuratorer.