Barnomsorgsavgifter enligt maxtaxa 2024

Inkomsttaket är 56 250 kr från 1 januari 2024. För ensamstående hälften av beloppen. Meddela oss din inkomst. Barnomsorgsavgifter tas ut tolv månader per år.

Barn 1-5 år placerade i pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare m m) och förskola

  • Barn nr 1: 3 % av inkomsten dock högst 1688 kr
  • Barn nr 2: 2 % av inkomsten dock högst 1125 kr
  • Barn nr 3: 1 % av inkomsten dock högst 563 kr
  • Barn nr 4 och fler: ingen avgift

Yngsta barnet räknas som barn nr 1.

Allmän förskola för 3-5 åringar 15 tim/vecka

För tre till femåringar minskas avgiften med 25 procent med anledning av rätten till Allmän förskola. Detta gäller från 1 augusti det år då barnet fyller tre år. Samma regel gäller för barn placerade i familjedaghem vilka deltar i allmän förskola. 3-5 åringar som endast deltar i allmän förskola 15 tim/vecka betalar ingen avgift.


Barn 6-13 år placerade i skolbarnomsorg (fritidshem)

  • Barn nr 1: 2 % av inkomsten dock högst 1125 kr
  • Barn nr 2: 1 % av inkomsten dock högst 563 kr
  • Barn nr 3: 1 % av inkomsten dock högst 563 kr
  • Barn nr 4 och fler: ingen avgift

Yngsta barnet räknas som barn nr 1.

Avgift för skolbarn endast inskrivna under skollov: Skolbarn som beviljats lovplats debiteras med 100 kr per barn och närvarodag, max 1.000 kr för en månad.
Övergång till skolbarnsomsorgstaxan: Första augusti sker övergång till denna taxa för de barn som under året fyller 6 år.

Barn i behov av särskilt stöd: Barn 1-5 år i behov av särskilt stöd, efter särskilt beslut enligt ovanstående, erhåller en reducering med 1 % av inkomsten utifrån aktuell inkomstuppgift. Om platsen enbart disponeras upp till 15 tim/vecka eller 525 timmar per år (Skollagen 2 a kap 9§, 10§) utgår ingen avgift under den period som beslutet gäller.

Kommunfullmäktige beslutade 2001-06-25 att barn- och utbildningsnämnden från och med första januari 2002 ska tillämpa den av riksdagen beslutade maxtaxan.