Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Beräkna barnomsorgsavgift

Den samlade bruttoinkomsten för varje hushåll ligger till grund för beräkning av avgift. Inkomster och bidrag som är skattepliktiga är också avgiftsgrundande.

Vad är hushåll?

Utgångspunkt för avgiftsberäkning är inkomsten i det hushåll, som barnen/barnet tillhör. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar ska jämställas personer som lever tillsammans i ett förhållande utan att vara gifta och har eller har haft gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress.

Om det finns två vårdnadshavare på olika adresser och var och en är ensamstående och platsinnehavare, läggs varderas inkomst till grund för var och ens avgift.

Inkomstuppgift

Hushållet ska inför placering lämna uppgift om den avgiftsgrundande inkomst som är underlag för beräkning av avgift. Om uppgift inte lämnas debiteras högsta avgift.

Vid ändrade inkomstförhållande under året ska ny inkomstuppgift omgående lämnas till barn- och utbildningskontoret. Inkomstuppgifter som lämnas innan den 20:e i månaden får justerad avgift kommande faktura. Du kan lämna in inkomstuppgifter digitalt via e-tjänsten nedan.

Exempel på avgiftsgrundande inkomster:

Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning

 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn (skattepliktig del)
 • Sjukbidrag
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd/ Aktivitetsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning (vid militär grundutbildning)
 • Överskott i inkomstslaget näringsverksamhet