Kravrutiner, uppsägning och betalning

En plats inom förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem är ett abonnemang som är avgiftsbelagt.

Betalning av barnomsorgsavgift

Barnomsorgsavgiften är en månadsavgift och debiteras 12 månader per år. Om en vistelsetid börjar eller slutar under en månad så beräknas avgiften per kalenderdag utifrån 1/30 av månadsavgiften.

Fakturan skickas ut i början av månaden och förfaller till betalning i slutet av samma månad.

Debitering

  • Avgift betalas under 12 månader per år.
  • Avgiften betalas från och med den dag då barnet enligt placeringsbeslut börjar.
  • Platsen disponeras till och med den dag den sägs upp.
  • Avgift ska betalas till och med den dag då barnet slutar under förutsättning att uppsägning sker två månader i förväg.
  • Om platsen sägs upp med kortare varsel debiteras avgift till och med två månader efter det att skriftlig uppsägning kommit in.
  • Avgift för del av månad beräknas enligt månadsavgift delat med trettio dagar gånger antalet kalenderdagar.
  • Betalning görs enligt faktura som skickas till vårdnadshavare varje månad. Betalning kan också göras via autogiro eller e-faktura.

Kravrutiner

Barnomsorgsfaktura ska betalas senast förfallodagen i slutet av den månad som fakturan avser. Vid utebliven betalning skickas en påminnelse till fakturamottagaren. Om du inte betalar fakturan efter denna påminnelse debiteras inkassoavgift.

Avstängning

Den/de förälder/rar/ vårdnadshavare som har två förfallna barnomsorgsfakturor kommer att avstängas från barnomsorgen.

Efter meddelat datum kommer inte barnomsorgsplatsen/erna att finnas tillgänglig om fakturorna är obetalda. För att få tillbaka sin barnomsorg måste samtliga fakturor vara betalda. Beslut om avstängning skickas alltid ut till berörda vårdnadshavare innan den verkställs.

Om vårdnadshavarna har delad faktura och en av vårdnadshavarna inte betalar sin avgift, stängs barnet av från sin plats den tid den vårdnadshavaren använder platsen. Beslut om avstängning skickas till berörd vårdnadshavare. Samtidigt skickas en kopia till den vårdnadshavare som delar avgiften.

Har du ytterligare frågor, vänd dig gärna till vår barnomsorgsplacerare, barn- och utbildningskontoret eller berörd rektor.