Vem har rätt till barnomsorg?

Rätt till barnomsorg har barn 1-13 år vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Vårdnadshavare avgör om det finns behov av barnomsorg vid sjukskrivning.

Allmän förskola

Barn mellan tre och fem år har rätt till allmän förskola 15 timmar/vecka oavsett om vårdnadshavare arbetar, studerar, är arbetssökande eller är hemma.
Den allmänna förskolan följer skolans läsårstider och omfattar inte lovdagar.

Barnomsorg vid föräldraledighet och arbetslöshet

Barnomsorg erbjuds barn, 1-5 år, vars vårdnadshavare är föräldraledig med yngre syskon, och som redan har en barnomsorgsplats för sitt äldre barn. Vid föräldraledighet behålls barnets ordinarie schema två veckor efter nedkomst. Barnomsorg erbjuds därefter i form av förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Utifrån barnets behov och verksamhetens förutsättningar beslutar rektor om förläggning av tiden.

Vid arbetslöshet erbjuds barnomsorg 15 timmar per vecka. Utifrån barnets behov och verksamhetens förutsättningar beslutar rektor om förläggning av tiden.

Fritidshem vid föräldraledighet och arbetslöshet

Vid föräldraledighet och arbetslöshet erbjuds inte fritidshem för barn 6-13 år om inte särskilda skäl utifrån styrdokumenten finns. Om du som vårdnadshavare anser att så föreligger, ta kontakt med berörd rektor. Vårdnadshavare ansvarar för att skriftligen säga upp platsen.

Barn i behov av särskilt stöd

Efter särskild prövning (Skollagen 2 a kap. 9 § 10 §) kan barn i behov av särskilt stöd beredas barnomsorg/fritidshemsplats även om det inte finns något omsorgsbehov.