Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Ansökan om ledighet

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat om riktlinjer för vad som gäller när vårdnadshavare söker ledighet för elev under skoltid.

Policy

Utgångspunkter för ledighet under skoltid

 • Skola och vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för att säkerställa att varje barn får den undervisning de har rätt till.
 • Skolan ska arbeta aktivt för att alla elever minst ska nå målen i alla ämnen. Hög närvaro i skolan underlättar detta arbete.
 • Utifrån ovanstående bör du som vårdnadshavare vara restriktiv med att ansöka om ledighet för ditt barn. Det gäller i synnerhet längre ledigheter.
 • Tänk på att om ert barn följer med på en längre semesterresa under skoltid, så kommer han/hon att vara borta från undervisningen i sådan grad att det är svårt att kompensera genom enskild läsning av eleven. Därför är det angeläget att längre resor görs under lov.
 • Vid ledighet måste vårdnadshavare och elev själva ta ansvar för att hålla sig underrättade om vilken undervisning eleven går miste om.

Under vissa perioder avråder vi bestämt från ledighet

 • I september då många diagnoser och tester genomförs som underlag för planerande av undervisningen kommande läsår.
 • I samband med nationella prov i åk 3, 6, 9 vilka ligger i perioden februari till maj.

Riktlinjer för ansökan om ledighet

 • Ansökan måste alltid ske skriftligt, på angiven blankett och undertecknas av alla vårdnadshavare.
 • Utgångspunkten är att ledighetsansökan ska vara inlämnad minst 30 dagar före planerad ledighet om ledighetsansökan berör 4 skoldagar eller mer (14 dagar vid ledighetsansökan som berör 1-3 skoldagar).
 • Ansökan om ledighet skall alltid lämnas till mentor/klasslärare.

Beslutsgång

 • Varje enskild ledighetsansökan kommer att behandlas individuellt utifrån en helhetsbedömning av elevens förutsättningar, skolsituation och tidigare ledigheter.
 • Mentor/klasslärare är den som besitter helhetsbilden av elevens studiesituation och skall därför tillstyrka eller avstyrka ledighetsansökan som rektor skall besluta om (enligt nedan).
 • Klasslärare/mentor har befogenhet att per elev besluta om tre dagar ledigt i följd dock maximalt fem dagar per läsår.
 • Ansökan om längre ledigheter än tre dagar i följd eller mer än fem dagar på ett läsår beslutas av rektor.
 • Längre ledigheter än 10 dagar per elev under läsåret eller 15 dagar de senaste två läsåren beviljas endast om det finns synnerliga skäl.