Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Hygges- och naturvårdsbränning

Eldning utomhus som sker i mycket stor omfattning, till exempel hyggesbränning eller naturvårdsbränning, kräver anmälan till räddningstjänsten minst tre veckor i förväg.

Riktlinjer och anmälan

Du som vill anmäla eldning utomhus, som naturvårdsbränning eller hyggesbränning i stor omfattning, behöver först läsa igenom gällande riktlinjer. På samma informationssida hittar du länk till blankett för anmälan.

1. Förhandsanmälan till Vännäs kommun

Den som avser att utföra hygges- eller naturvårdsbränning ska anmäla detta skriftligt till Vännäs kommun, räddningstjänsten, senast 30 dagar före planerad bränning.

Anmäl via e-tjänst eller blankett
Du kan göra anmälan digitalt via e-tjänst eller skicka in en blankett. Du kan ladda ned blanketten som PDF eller kontakta räddningstjänsten för utskriven blankett. Gå direkt till e-tjänsten och blankett via länken nederst på sidan.

  • Anmälan ska innehålla uppgifter om plats för bränning, koordinat, skogsägare, insatsplan, bränningsledare, kontaktpersoner med adresser och telefonnummer, tidsangivelser samt resurslista på personal och materiel.
  • Anmälan gäller i två år och därefter måste ny ansökan göras om bränning inte är genomförd.

2. Lägesangivelse på karta och insatsplan

Anmälan ska åtföljas av topografisk karta i skala 1:50 000 eller 1:100 000 med lägesangivning i rikets nät RT 90 (X – Y). Hantering av anmälan kräver att lägesangivningen är korrekt.

Bränningsledaren ska upprätta och bifoga en insatsplan för den aktuella bränningen. Planen, med karta 1:20 000, ska visa bränningsområdet, vägar, vändplatser, vattentag, sjöar, kraftledningar, begränsningslinjer i terrängen samt bränningsledarens organisation och resurser för bränning och efterbevakning mm.

3. Bekräftelse på anmälan

Vännäs kommun bekräftar skriftligt mottagandet av bränningsanmälan och anger anmälningsnummer. Anmälningsnummer består av kommun, år och löpnummer.

Avgiften till Vännäs kommun är enligt kommunfullmäktige beslutande tillsynstaxa. Anmälan som inte är komplett handlägges inte.

4. Besiktning

Räddningschefen granskar insatsplanen och arrangemanget och kan även begära besiktning av brännplatsen.

Granskning och besiktning är avgiftsbelagd enligt timtaxa för personal.

5. Definitiv anmälan

Vid eldningsförbud ges ett generellt undantag från eldningsförbudet för hygges- eller naturvårdsbränning.

Bränning sker på markägarens ansvar.

Brännaren ska till Insatsledare göra definitiv anmälan, dagen innan bränning ska äga rum, genom att ringa till nedanstående angivet nummer.

Ring till följande telefonnummer: 0930-140 14

I samband med tändning ska brännaren kontakta tjänstgörande insatsledare på ovanstående nummer. Räddningstjänsten informerar berörda räddningstjänster och SOS Alarm.

6. Efter bränning

När bränningen är avslutad och ”släckt” ska brännaren meddela detta genom att skicka SMS på ovanstående angivna telefonnummer.

Uppgift ska lämnas om vem som är ansvarig för efterbevakning. Ytterligare en anmälan ska ske när bränningen är ”helt kall” och ingen ytterligare bevakning behövs genom att skicka SMS på ovanstående angivna telefonnummer.

7. Ansvar

Det åligger skogsägare och bränningsledare att tillse att bränningen inte förorsakar skogsbrand. Detta ansvar gäller även om kommunens räddningstjänst har besiktigat platsen.

Bränning utan anmälan vid eldningsförbud föranleder polisanmälan.

8. Skogsbrandbevakning med flyg

Under sommaren sker skogsbrandbevakning med flyg. Trots detta gäller att skogsägaren har ett egenansvar att bevaka sin skogsegendom.

Kontakt
Roger Westerberg
Räddningschef Vännäs/Bjurholm
Tel: 0935-141 40
Mob: 070-378 88 38

Eldning utan anmälan

Du behöver inte anmäla till räddningstjänsten om du eldar i mindre omfattning (3x3 meter).

För att undvika onödiga falsklarm rekommenderar vi att du lånar vår skylt ELDNING PÅGÅR som ställs väl synligt för förbipasserande t.ex. vid närmaste väg. Det är gratis att låna skylten. Ring när du vill låna den på 070-378 88 38 och återställ den direkt du är klar.

Skylt, eldning pågår

11 § i Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom detaljplanelagda områden i Vännäs och Vännäsby är förbjuden under tiden 1 maj - 30 september. Övrig tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.