Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Innan du tänder majbrasan!

Utse en person som ansvarar för uppbyggnaden av brasan och en som är säkerhetsansvarig under bränningen. Generellt sett är den som tänder brasan ansvarig för bränningen.

I Vännäs kommun krävs ingen anmälan till räddningstjänsten innan eldning. Majbrasa inom bostadskvarteret får ske med försiktighet och på eget ansvar. Markägarens tillstånd skall alltid inhämtas. Eldning på allmän plats som ingår i officiellt arrangemang (annonseras)kan fordra tillstånd som sökes hos polismyndigheten. Kontakta polismyndigheten för att ta reda på om tillstånd krävs i ert fall.

  • Välj eldningsplats för brasan så att rök och sot inte stör närliggande byggnader, bostäder eller vägar. Brasan ska anläggas på okänslig mark såsom grus eller naturjord. Den får inte placeras på asfalt, stenhällar, gräsmattor eller under elkraft- eller teleledning. Det finns inga definitiva avståndsregler, bedömning måste ske i varje enskilt fall med hänsyn till bebyggelse, vegetation och topografi i omgivningen samt gällande vindriktning. Generella riktlinjer kan vara att sträva efter avstånd på minst 50 meter till byggnad och elkraft- eller teleledning och minst 25 meter till skog. Blött gräs och liknande runt omkring elden torkar upp snabbt även på kvällen på grund av strålningsvärmen från elden. Därför bör man ta bort allt brännbart på ett avstånd av åtminstone 15 meter från brasans kant.

  • Lämpligt material i brasan är torrt ris, kvistar, buskar och rent trä. Du får enligt kommunens renhållningsföreskrifter inte elda något annat avfall. Olämpligt innehåll i brasan eller allt för stor brasa kan ge flygbränder och sprida obehaglig och farlig rök i omgivningen.

  • Använd aldrig bensin för att tända majbrasan. Bensin ångar av snabbt och då gasen antänds kan branden få ett explosionsartat förlopp. Det är olämpligt och mycket farligt att slänga på bensin eller andra lättflyktiga brännbara vätskor mot elden. Du kan få allvarliga brännskador eller skada någon annan om vätskan stänker eller spills ut och antänds. Tänd istället brasan med trä/näverlunta, tändvätska eller diesel.

  • Bevaka elden och räfsa ihop gammalt gräs i anslutning till brasan. Tänk på risken för flygbränder, det vill säga att gnistor som följer med röken faller ner långt bort och tänder eld på brännbart material. Vid all eldning utomhus skall den som eldar ha möjlighet att snabbt kunna larma om problem uppstår vid bränningen.

  • Vatten, strilkannor eller hinkar och krattor ska alltid finnas nära till hands.

  • Lämna ej elden utan tillsyn. Släck den helt när du inte vill bevaka den längre. Ett enkelt sätt att släcka en falnande brasa kan vara att kratta isär glöden och vattna rikligt. Området ska städas från spik och liknade rester från branden.

Fyrverkerier

Avfyrandet av fyrverkeripjäser är en av de vanligaste orsakerna till bränder utomhus på Valborgsmässoafton. Tänk därför på att skjuta ditt fyrverkeri på lämplig plats så att du förhindrar olyckor. Vid torrt väder är risken för gräsbränder stor. Exempel på olämpliga ställen är ytor med torrt gräs eller annan brännbar vegetation, upplag med brännbart material samt intill byggnader.

Den som köper och hanterar fyrverkeripjäser ska vara minst 18 år. Felaktig hantering kan leda till allvarliga personskador.