Förebyggande brandskyddsarbete

Lag om skydd mot olyckor (LSO), olycksfallsutredningar, skriftlig brandskyddsredogörelse (SBA).

Det viktigaste syftet med Lagen om skydd mot olyckor är att tydliggöra den enskildes ansvar för sitt skydd mot olyckor, möjliggöra lokala anpassningar av hur skyddet utformas samt lyfta fram det förebyggande arbetet.

Olycksfallsutredningar

En obligatorisk uppgift för kommunen är att utreda inträffad olycka/insats. Syftet med detta är att ta tillvara erfarenheter och motverka att liknande olycka händer igen. Kommunen ska i skälig omfattning utreda orsaken till olyckan, olycksförloppet och hur räddningsinsatsen genomfördes. Utredningen ska ses som ett komplement till de utredningar som polis, trafikverk och arbetsmiljöinspektionen gör vid inträffade olyckor.

Förändring i LSO gällande brandskyddsredogörelse

Den 1 januari 2021 trädde förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, i kraft. Tidigare fanns ett krav på att ägare till byggnader och andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skulle lämna en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen.

Det kravet är nu borttaget ur lagen och i och med det upphävs SVRFS 2003:10 föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet samt SRVFS 2004:4 allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet.

Denna ändring i lagen påverkar inte det ansvar som ägare och nyttjanderättshavare har för brandskyddet. De ska fortsatt se till att det finns ett skäligt brandskydd, och som en del i det bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Den dokumentation som finns över brandskyddet kan kommunen (räddningstjänsten/brandkåren) komma att begära ut eller vilja titta på vid en tillsyn.

Mer information om förändringarna i LSO kan du läsa om på MSB:s webbplats.